ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهرزاد نخبه زعیم، میترا حیدری نصرآبادی، مسعود صالحی پور، (1399). بررسی اثرات عصاره جلبک Eeucheuma cottonii روی ژنهای COX2 و SOD در سرطان پستان القاء شده در مدل حیوانی موش بالب سی با روش Real Time -PCR، مجله علوم پزشکی رازی، 26(188)، 87-97. magiran.com/p2122289
Shahrzad Nokhbeh Zaeem, Mitra Heydari Nasrabadi, Masoud Salehipour, (2020). Effects of Eucheuma Cottoni L Algae on COX2 and SOD genes in Breast Cancer Tissue Induced in Balb-C Mice by REAL-TIME PCR, Razi Journal of Medical Sciences, 26(188), 87-97. magiran.com/p2122289
شهرزاد نخبه زعیم، میترا حیدری نصرآبادی، مسعود صالحی پور، بررسی اثرات عصاره جلبک Eeucheuma cottonii روی ژنهای COX2 و SOD در سرطان پستان القاء شده در مدل حیوانی موش بالب سی با روش Real Time -PCR. مجله علوم پزشکی رازی، 1399؛ 26(188): 87-97. magiran.com/p2122289
Shahrzad Nokhbeh Zaeem, Mitra Heydari Nasrabadi, Masoud Salehipour, Effects of Eucheuma Cottoni L Algae on COX2 and SOD genes in Breast Cancer Tissue Induced in Balb-C Mice by REAL-TIME PCR, Razi Journal of Medical Sciences, 2020; 26(188): 87-97. magiran.com/p2122289
شهرزاد نخبه زعیم، میترا حیدری نصرآبادی، مسعود صالحی پور، "بررسی اثرات عصاره جلبک Eeucheuma cottonii روی ژنهای COX2 و SOD در سرطان پستان القاء شده در مدل حیوانی موش بالب سی با روش Real Time -PCR"، مجله علوم پزشکی رازی 26، شماره 188 (1399): 87-97. magiran.com/p2122289
Shahrzad Nokhbeh Zaeem, Mitra Heydari Nasrabadi, Masoud Salehipour, "Effects of Eucheuma Cottoni L Algae on COX2 and SOD genes in Breast Cancer Tissue Induced in Balb-C Mice by REAL-TIME PCR", Razi Journal of Medical Sciences 26, no.188 (2020): 87-97. magiran.com/p2122289
شهرزاد نخبه زعیم، میترا حیدری نصرآبادی، مسعود صالحی پور، (1399). 'بررسی اثرات عصاره جلبک Eeucheuma cottonii روی ژنهای COX2 و SOD در سرطان پستان القاء شده در مدل حیوانی موش بالب سی با روش Real Time -PCR'، مجله علوم پزشکی رازی، 26(188)، صص.87-97. magiran.com/p2122289
Shahrzad Nokhbeh Zaeem, Mitra Heydari Nasrabadi, Masoud Salehipour, (2020). 'Effects of Eucheuma Cottoni L Algae on COX2 and SOD genes in Breast Cancer Tissue Induced in Balb-C Mice by REAL-TIME PCR', Razi Journal of Medical Sciences, 26(188), pp.87-97. magiran.com/p2122289
شهرزاد نخبه زعیم؛ میترا حیدری نصرآبادی؛ مسعود صالحی پور. "بررسی اثرات عصاره جلبک Eeucheuma cottonii روی ژنهای COX2 و SOD در سرطان پستان القاء شده در مدل حیوانی موش بالب سی با روش Real Time -PCR". مجله علوم پزشکی رازی، 26 ،188 ، 1399، 87-97. magiran.com/p2122289
Shahrzad Nokhbeh Zaeem; Mitra Heydari Nasrabadi; Masoud Salehipour. "Effects of Eucheuma Cottoni L Algae on COX2 and SOD genes in Breast Cancer Tissue Induced in Balb-C Mice by REAL-TIME PCR", Razi Journal of Medical Sciences, 26, 188, 2020, 87-97. magiran.com/p2122289
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال