ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عاطفه سادات موسوی، الهام شکیبازاده، رویا صادقی، آذر طل، عباس رحیمی فروشانی، بهرام محبی، (1399). تاثیر مداخله آموزشی بر خودکارآمدی، آگاهی از منافع و نکات ایمنی در فعالیت بدنی زنان باردار، مجله علوم پزشکی رازی، 26(188)، 98-111. magiran.com/p2122290
Atefesadat Mousavi, Elham Shakibazadeh, Roya Sadeghi, Azar Tol, Abbas Rahimi Foroushani, Bahram Mohebbi, (2020). The effect of educational intervention on physical activity self-efficacy and knowledge about benefits and safety among pregnant women, Razi Journal of Medical Sciences, 26(188), 98-111. magiran.com/p2122290
عاطفه سادات موسوی، الهام شکیبازاده، رویا صادقی، آذر طل، عباس رحیمی فروشانی، بهرام محبی، تاثیر مداخله آموزشی بر خودکارآمدی، آگاهی از منافع و نکات ایمنی در فعالیت بدنی زنان باردار. مجله علوم پزشکی رازی، 1399؛ 26(188): 98-111. magiran.com/p2122290
Atefesadat Mousavi, Elham Shakibazadeh, Roya Sadeghi, Azar Tol, Abbas Rahimi Foroushani, Bahram Mohebbi, The effect of educational intervention on physical activity self-efficacy and knowledge about benefits and safety among pregnant women, Razi Journal of Medical Sciences, 2020; 26(188): 98-111. magiran.com/p2122290
عاطفه سادات موسوی، الهام شکیبازاده، رویا صادقی، آذر طل، عباس رحیمی فروشانی، بهرام محبی، "تاثیر مداخله آموزشی بر خودکارآمدی، آگاهی از منافع و نکات ایمنی در فعالیت بدنی زنان باردار"، مجله علوم پزشکی رازی 26، شماره 188 (1399): 98-111. magiran.com/p2122290
Atefesadat Mousavi, Elham Shakibazadeh, Roya Sadeghi, Azar Tol, Abbas Rahimi Foroushani, Bahram Mohebbi, "The effect of educational intervention on physical activity self-efficacy and knowledge about benefits and safety among pregnant women", Razi Journal of Medical Sciences 26, no.188 (2020): 98-111. magiran.com/p2122290
عاطفه سادات موسوی، الهام شکیبازاده، رویا صادقی، آذر طل، عباس رحیمی فروشانی، بهرام محبی، (1399). 'تاثیر مداخله آموزشی بر خودکارآمدی، آگاهی از منافع و نکات ایمنی در فعالیت بدنی زنان باردار'، مجله علوم پزشکی رازی، 26(188)، صص.98-111. magiran.com/p2122290
Atefesadat Mousavi, Elham Shakibazadeh, Roya Sadeghi, Azar Tol, Abbas Rahimi Foroushani, Bahram Mohebbi, (2020). 'The effect of educational intervention on physical activity self-efficacy and knowledge about benefits and safety among pregnant women', Razi Journal of Medical Sciences, 26(188), pp.98-111. magiran.com/p2122290
عاطفه سادات موسوی؛ الهام شکیبازاده؛ رویا صادقی؛ آذر طل؛ عباس رحیمی فروشانی؛ بهرام محبی. "تاثیر مداخله آموزشی بر خودکارآمدی، آگاهی از منافع و نکات ایمنی در فعالیت بدنی زنان باردار". مجله علوم پزشکی رازی، 26 ،188 ، 1399، 98-111. magiran.com/p2122290
Atefesadat Mousavi; Elham Shakibazadeh; Roya Sadeghi; Azar Tol; Abbas Rahimi Foroushani; Bahram Mohebbi. "The effect of educational intervention on physical activity self-efficacy and knowledge about benefits and safety among pregnant women", Razi Journal of Medical Sciences, 26, 188, 2020, 98-111. magiran.com/p2122290
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال