ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Mohammad Hossein Khoshnevisan, Seyed Peyman Shariatpanahi, Maryam Sadeghipour Roudsari , Mahshid Namdari, Farnaz Niknejad, Mahsa Malek Mohammadi, (2020). Influence of maternal oral healthcare behavior during childhood on children’s oral health care during adolescence, Journal of Oral Health and Oral Epidemiology, 9(1), 45-53. magiran.com/p2122338
Mohammad Hossein Khoshnevisan, Seyed Peyman Shariatpanahi, Maryam Sadeghipour Roudsari , Mahshid Namdari, Farnaz Niknejad, Mahsa Malek Mohammadi, Influence of maternal oral healthcare behavior during childhood on children’s oral health care during adolescence, Journal of Oral Health and Oral Epidemiology, 2020; 9(1): 45-53. magiran.com/p2122338
Mohammad Hossein Khoshnevisan, Seyed Peyman Shariatpanahi, Maryam Sadeghipour Roudsari , Mahshid Namdari, Farnaz Niknejad, Mahsa Malek Mohammadi, "Influence of maternal oral healthcare behavior during childhood on children’s oral health care during adolescence", Journal of Oral Health and Oral Epidemiology 9, no.1 (2020): 45-53. magiran.com/p2122338
Mohammad Hossein Khoshnevisan, Seyed Peyman Shariatpanahi, Maryam Sadeghipour Roudsari , Mahshid Namdari, Farnaz Niknejad, Mahsa Malek Mohammadi, (2020). 'Influence of maternal oral healthcare behavior during childhood on children’s oral health care during adolescence', Journal of Oral Health and Oral Epidemiology, 9(1), pp.45-53. magiran.com/p2122338
Mohammad Hossein Khoshnevisan; Seyed Peyman Shariatpanahi; Maryam Sadeghipour Roudsari ; Mahshid Namdari; Farnaz Niknejad; Mahsa Malek Mohammadi. "Influence of maternal oral healthcare behavior during childhood on children’s oral health care during adolescence", Journal of Oral Health and Oral Epidemiology, 9, 1, 2020, 45-53. magiran.com/p2122338
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال