ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناصر حیدری، محمود حبیب نژاد، عطا الله کاویان، حمیدرضا پورقاسمی، (1399). مدل سازی حساسیت زمین لغزش با الگوریتم یادگیری ماشین جنگل تصادفی در آبخیز سد رئیسعلی دلواری، فصلنامه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، 126، 2-13. magiran.com/p2122441
Naser Heydari, Mahmoud Habibnejad, Ataollah Kavian, Hamid Reza Pourghasemi, (2020). Landslide Susceptibility Modelling Using the Random Forest Machine Learning Algorithm in the Watershed of Rais-Ali Delvari Reservoir, Whatershed Management Research, 126, 2-13. magiran.com/p2122441
ناصر حیدری، محمود حبیب نژاد، عطا الله کاویان، حمیدرضا پورقاسمی، مدل سازی حساسیت زمین لغزش با الگوریتم یادگیری ماشین جنگل تصادفی در آبخیز سد رئیسعلی دلواری. فصلنامه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، 1399؛ 126: 2-13. magiran.com/p2122441
Naser Heydari, Mahmoud Habibnejad, Ataollah Kavian, Hamid Reza Pourghasemi, Landslide Susceptibility Modelling Using the Random Forest Machine Learning Algorithm in the Watershed of Rais-Ali Delvari Reservoir, Whatershed Management Research, 2020; 126: 2-13. magiran.com/p2122441
ناصر حیدری، محمود حبیب نژاد، عطا الله کاویان، حمیدرضا پورقاسمی، "مدل سازی حساسیت زمین لغزش با الگوریتم یادگیری ماشین جنگل تصادفی در آبخیز سد رئیسعلی دلواری"، فصلنامه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی) ،126 (1399): 2-13. magiran.com/p2122441
Naser Heydari, Mahmoud Habibnejad, Ataollah Kavian, Hamid Reza Pourghasemi, "Landslide Susceptibility Modelling Using the Random Forest Machine Learning Algorithm in the Watershed of Rais-Ali Delvari Reservoir", Whatershed Management Research no. 126 (2020): 2-13. magiran.com/p2122441
ناصر حیدری، محمود حبیب نژاد، عطا الله کاویان، حمیدرضا پورقاسمی، (1399). 'مدل سازی حساسیت زمین لغزش با الگوریتم یادگیری ماشین جنگل تصادفی در آبخیز سد رئیسعلی دلواری'، فصلنامه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، 126، صص.2-13. magiran.com/p2122441
Naser Heydari, Mahmoud Habibnejad, Ataollah Kavian, Hamid Reza Pourghasemi, (2020). 'Landslide Susceptibility Modelling Using the Random Forest Machine Learning Algorithm in the Watershed of Rais-Ali Delvari Reservoir', Whatershed Management Research, 126, pp.2-13. magiran.com/p2122441
ناصر حیدری؛ محمود حبیب نژاد؛ عطا الله کاویان؛ حمیدرضا پورقاسمی. "مدل سازی حساسیت زمین لغزش با الگوریتم یادگیری ماشین جنگل تصادفی در آبخیز سد رئیسعلی دلواری". فصلنامه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، 126 ، 1399، 2-13. magiran.com/p2122441
Naser Heydari; Mahmoud Habibnejad; Ataollah Kavian; Hamid Reza Pourghasemi. "Landslide Susceptibility Modelling Using the Random Forest Machine Learning Algorithm in the Watershed of Rais-Ali Delvari Reservoir", Whatershed Management Research, 126, 2020, 2-13. magiran.com/p2122441
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال