ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمشید یاراحمدی، قباد رستمی زاد، (1399). تحلیل منطقه یی خشک سالی های آب شناختی در استان آذربایجان شرقی، فصلنامه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، 126، 14-25. magiran.com/p2122442
Jamshid Yarahmadi, Ghobad Rostamizad, (2020). Regional Analysis of Hydrological Drought in the Province of East Azarbijan, Whatershed Management Research, 126, 14-25. magiran.com/p2122442
جمشید یاراحمدی، قباد رستمی زاد، تحلیل منطقه یی خشک سالی های آب شناختی در استان آذربایجان شرقی. فصلنامه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، 1399؛ 126: 14-25. magiran.com/p2122442
Jamshid Yarahmadi, Ghobad Rostamizad, Regional Analysis of Hydrological Drought in the Province of East Azarbijan, Whatershed Management Research, 2020; 126: 14-25. magiran.com/p2122442
جمشید یاراحمدی، قباد رستمی زاد، "تحلیل منطقه یی خشک سالی های آب شناختی در استان آذربایجان شرقی"، فصلنامه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی) ،126 (1399): 14-25. magiran.com/p2122442
Jamshid Yarahmadi, Ghobad Rostamizad, "Regional Analysis of Hydrological Drought in the Province of East Azarbijan", Whatershed Management Research no. 126 (2020): 14-25. magiran.com/p2122442
جمشید یاراحمدی، قباد رستمی زاد، (1399). 'تحلیل منطقه یی خشک سالی های آب شناختی در استان آذربایجان شرقی'، فصلنامه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، 126، صص.14-25. magiran.com/p2122442
Jamshid Yarahmadi, Ghobad Rostamizad, (2020). 'Regional Analysis of Hydrological Drought in the Province of East Azarbijan', Whatershed Management Research, 126, pp.14-25. magiran.com/p2122442
جمشید یاراحمدی؛ قباد رستمی زاد. "تحلیل منطقه یی خشک سالی های آب شناختی در استان آذربایجان شرقی". فصلنامه پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، 126 ، 1399، 14-25. magiran.com/p2122442
Jamshid Yarahmadi; Ghobad Rostamizad. "Regional Analysis of Hydrological Drought in the Province of East Azarbijan", Whatershed Management Research, 126, 2020, 14-25. magiran.com/p2122442
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال