ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید عباس حسن نیا مقدم، محمدرضا قائدی، محمدرضا دهشیری، گارینه کشیشیان سیرکی، (1398). بررسی تطبیقی-تحلیلی گفتمان های رقیب در خاورمیانه: مطالعه موردی گفتمان های انقلاب اسلامی ایران، اخوانی سکولار ترکیه و سلفی-تکفیری عربستان سعودی، فصلنامه مطالعات بین المللی، 16(3)، 23-52. magiran.com/p2122449
Sayd Abas Hasannia Moghadam, Mohamadreza Ghaedi , Mohmmadreza Dehshiri, Gharineh Kishishian Siraki, (2019). Comparative-analytical study of rival discourses in the Middle East: a case study of the discourses of the Islamic Revolution of Iran, the secular Brotherhood of Turkey and the Salafi-Takfiri of Saudi Arabia, International Studies Journal, 16(3), 23-52. magiran.com/p2122449
سید عباس حسن نیا مقدم، محمدرضا قائدی، محمدرضا دهشیری، گارینه کشیشیان سیرکی، بررسی تطبیقی-تحلیلی گفتمان های رقیب در خاورمیانه: مطالعه موردی گفتمان های انقلاب اسلامی ایران، اخوانی سکولار ترکیه و سلفی-تکفیری عربستان سعودی. فصلنامه مطالعات بین المللی، 1398؛ 16(3): 23-52. magiran.com/p2122449
Sayd Abas Hasannia Moghadam, Mohamadreza Ghaedi , Mohmmadreza Dehshiri, Gharineh Kishishian Siraki, Comparative-analytical study of rival discourses in the Middle East: a case study of the discourses of the Islamic Revolution of Iran, the secular Brotherhood of Turkey and the Salafi-Takfiri of Saudi Arabia, International Studies Journal, 2019; 16(3): 23-52. magiran.com/p2122449
سید عباس حسن نیا مقدم، محمدرضا قائدی، محمدرضا دهشیری، گارینه کشیشیان سیرکی، "بررسی تطبیقی-تحلیلی گفتمان های رقیب در خاورمیانه: مطالعه موردی گفتمان های انقلاب اسلامی ایران، اخوانی سکولار ترکیه و سلفی-تکفیری عربستان سعودی"، فصلنامه مطالعات بین المللی 16، شماره 3 (1398): 23-52. magiran.com/p2122449
Sayd Abas Hasannia Moghadam, Mohamadreza Ghaedi , Mohmmadreza Dehshiri, Gharineh Kishishian Siraki, "Comparative-analytical study of rival discourses in the Middle East: a case study of the discourses of the Islamic Revolution of Iran, the secular Brotherhood of Turkey and the Salafi-Takfiri of Saudi Arabia", International Studies Journal 16, no.3 (2019): 23-52. magiran.com/p2122449
سید عباس حسن نیا مقدم، محمدرضا قائدی، محمدرضا دهشیری، گارینه کشیشیان سیرکی، (1398). 'بررسی تطبیقی-تحلیلی گفتمان های رقیب در خاورمیانه: مطالعه موردی گفتمان های انقلاب اسلامی ایران، اخوانی سکولار ترکیه و سلفی-تکفیری عربستان سعودی'، فصلنامه مطالعات بین المللی، 16(3)، صص.23-52. magiran.com/p2122449
Sayd Abas Hasannia Moghadam, Mohamadreza Ghaedi , Mohmmadreza Dehshiri, Gharineh Kishishian Siraki, (2019). 'Comparative-analytical study of rival discourses in the Middle East: a case study of the discourses of the Islamic Revolution of Iran, the secular Brotherhood of Turkey and the Salafi-Takfiri of Saudi Arabia', International Studies Journal, 16(3), pp.23-52. magiran.com/p2122449
سید عباس حسن نیا مقدم؛ محمدرضا قائدی؛ محمدرضا دهشیری؛ گارینه کشیشیان سیرکی. "بررسی تطبیقی-تحلیلی گفتمان های رقیب در خاورمیانه: مطالعه موردی گفتمان های انقلاب اسلامی ایران، اخوانی سکولار ترکیه و سلفی-تکفیری عربستان سعودی". فصلنامه مطالعات بین المللی، 16 ،3 ، 1398، 23-52. magiran.com/p2122449
Sayd Abas Hasannia Moghadam; Mohamadreza Ghaedi ; Mohmmadreza Dehshiri; Gharineh Kishishian Siraki. "Comparative-analytical study of rival discourses in the Middle East: a case study of the discourses of the Islamic Revolution of Iran, the secular Brotherhood of Turkey and the Salafi-Takfiri of Saudi Arabia", International Studies Journal, 16, 3, 2019, 23-52. magiran.com/p2122449
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال