ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن دولتی، حسین خانزادی، ابوطالب مطلبی، (1398). ارائه الگوی تحول قدرت دریایی مبتنی بر آینده پژوهی با تاکید بر اندیشه دفاعی- دریایی فرماندهی معظم کل قوا، نشریه آینده پژوهی دفاعی، 4(15)، 129-153. magiran.com/p2122458
Hasan Dolati , Hossain Khanzadi, Abutaleb Motallebi, (2020). Presenting a Future-Based Naval Transformation Model with Emphasis on the Navy defensive Military Thoughts of the Supreme Commander-in-Chief of Armed Forces, Quarterly Journal Defensive Future Studies, 4(15), 129-153. magiran.com/p2122458
حسن دولتی، حسین خانزادی، ابوطالب مطلبی، ارائه الگوی تحول قدرت دریایی مبتنی بر آینده پژوهی با تاکید بر اندیشه دفاعی- دریایی فرماندهی معظم کل قوا. نشریه آینده پژوهی دفاعی، 1398؛ 4(15): 129-153. magiran.com/p2122458
Hasan Dolati , Hossain Khanzadi, Abutaleb Motallebi, Presenting a Future-Based Naval Transformation Model with Emphasis on the Navy defensive Military Thoughts of the Supreme Commander-in-Chief of Armed Forces, Quarterly Journal Defensive Future Studies, 2020; 4(15): 129-153. magiran.com/p2122458
حسن دولتی، حسین خانزادی، ابوطالب مطلبی، "ارائه الگوی تحول قدرت دریایی مبتنی بر آینده پژوهی با تاکید بر اندیشه دفاعی- دریایی فرماندهی معظم کل قوا"، نشریه آینده پژوهی دفاعی 4، شماره 15 (1398): 129-153. magiran.com/p2122458
Hasan Dolati , Hossain Khanzadi, Abutaleb Motallebi, "Presenting a Future-Based Naval Transformation Model with Emphasis on the Navy defensive Military Thoughts of the Supreme Commander-in-Chief of Armed Forces", Quarterly Journal Defensive Future Studies 4, no.15 (2020): 129-153. magiran.com/p2122458
حسن دولتی، حسین خانزادی، ابوطالب مطلبی، (1398). 'ارائه الگوی تحول قدرت دریایی مبتنی بر آینده پژوهی با تاکید بر اندیشه دفاعی- دریایی فرماندهی معظم کل قوا'، نشریه آینده پژوهی دفاعی، 4(15)، صص.129-153. magiran.com/p2122458
Hasan Dolati , Hossain Khanzadi, Abutaleb Motallebi, (2020). 'Presenting a Future-Based Naval Transformation Model with Emphasis on the Navy defensive Military Thoughts of the Supreme Commander-in-Chief of Armed Forces', Quarterly Journal Defensive Future Studies, 4(15), pp.129-153. magiran.com/p2122458
حسن دولتی؛ حسین خانزادی؛ ابوطالب مطلبی. "ارائه الگوی تحول قدرت دریایی مبتنی بر آینده پژوهی با تاکید بر اندیشه دفاعی- دریایی فرماندهی معظم کل قوا". نشریه آینده پژوهی دفاعی، 4 ،15 ، 1398، 129-153. magiran.com/p2122458
Hasan Dolati ; Hossain Khanzadi; Abutaleb Motallebi. "Presenting a Future-Based Naval Transformation Model with Emphasis on the Navy defensive Military Thoughts of the Supreme Commander-in-Chief of Armed Forces", Quarterly Journal Defensive Future Studies, 4, 15, 2020, 129-153. magiran.com/p2122458
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال