ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا رمضانیان، سید سعید حسن الحسینی، (1399). شناسایی و اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد نظام مدیریت HSE در سازمان های صنعتی با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی (FAHP & Taxonomy)، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 16(5)، 14-29. magiran.com/p2122460
Reza Ramezanian, Seyed Saeed Hasanolhosseini, (2020). Identification and Prioritization of Industrial Organizations HSE-MS Key Performance Indicators by Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Approach (FAHP & Taxonomy), Iran Occupational Health, 16(5), 14-29. magiran.com/p2122460
رضا رمضانیان، سید سعید حسن الحسینی، شناسایی و اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد نظام مدیریت HSE در سازمان های صنعتی با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی (FAHP & Taxonomy). دو ماهنامه سلامت کار ایران، 1399؛ 16(5): 14-29. magiran.com/p2122460
Reza Ramezanian, Seyed Saeed Hasanolhosseini, Identification and Prioritization of Industrial Organizations HSE-MS Key Performance Indicators by Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Approach (FAHP & Taxonomy), Iran Occupational Health, 2020; 16(5): 14-29. magiran.com/p2122460
رضا رمضانیان، سید سعید حسن الحسینی، "شناسایی و اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد نظام مدیریت HSE در سازمان های صنعتی با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی (FAHP & Taxonomy)"، دو ماهنامه سلامت کار ایران 16، شماره 5 (1399): 14-29. magiran.com/p2122460
Reza Ramezanian, Seyed Saeed Hasanolhosseini, "Identification and Prioritization of Industrial Organizations HSE-MS Key Performance Indicators by Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Approach (FAHP & Taxonomy)", Iran Occupational Health 16, no.5 (2020): 14-29. magiran.com/p2122460
رضا رمضانیان، سید سعید حسن الحسینی، (1399). 'شناسایی و اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد نظام مدیریت HSE در سازمان های صنعتی با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی (FAHP & Taxonomy)'، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 16(5)، صص.14-29. magiran.com/p2122460
Reza Ramezanian, Seyed Saeed Hasanolhosseini, (2020). 'Identification and Prioritization of Industrial Organizations HSE-MS Key Performance Indicators by Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Approach (FAHP & Taxonomy)', Iran Occupational Health, 16(5), pp.14-29. magiran.com/p2122460
رضا رمضانیان؛ سید سعید حسن الحسینی. "شناسایی و اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد نظام مدیریت HSE در سازمان های صنعتی با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی (FAHP & Taxonomy)". دو ماهنامه سلامت کار ایران، 16 ،5 ، 1399، 14-29. magiran.com/p2122460
Reza Ramezanian; Seyed Saeed Hasanolhosseini. "Identification and Prioritization of Industrial Organizations HSE-MS Key Performance Indicators by Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Approach (FAHP & Taxonomy)", Iran Occupational Health, 16, 5, 2020, 14-29. magiran.com/p2122460
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال