ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جلیل درخشان، مجید معتمد زاده، عرفان طاهرپور، رستم گلمحمدی، محمد بابامیری، مریم فرهادیان، (1399). بررسی نقش دست برتری در اثرات ناشی از صدای با فرکانس پایین بر عملکردهای شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 16(5)، 62-74. magiran.com/p2122464
Jalil Derakhshan, Majid Motamedzade, Erfan Taherpour, Rostam Golmohammadi, Mohmmad Babamiri, Maryam Farhadian, (2020). Role of handedness in the Effects of Low Frequency Noise on cognitive performance of Students of Hamedan University of Medical Sciences., Iran Occupational Health, 16(5), 62-74. magiran.com/p2122464
جلیل درخشان، مجید معتمد زاده، عرفان طاهرپور، رستم گلمحمدی، محمد بابامیری، مریم فرهادیان، بررسی نقش دست برتری در اثرات ناشی از صدای با فرکانس پایین بر عملکردهای شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان. دو ماهنامه سلامت کار ایران، 1399؛ 16(5): 62-74. magiran.com/p2122464
Jalil Derakhshan, Majid Motamedzade, Erfan Taherpour, Rostam Golmohammadi, Mohmmad Babamiri, Maryam Farhadian, Role of handedness in the Effects of Low Frequency Noise on cognitive performance of Students of Hamedan University of Medical Sciences., Iran Occupational Health, 2020; 16(5): 62-74. magiran.com/p2122464
جلیل درخشان، مجید معتمد زاده، عرفان طاهرپور، رستم گلمحمدی، محمد بابامیری، مریم فرهادیان، "بررسی نقش دست برتری در اثرات ناشی از صدای با فرکانس پایین بر عملکردهای شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان"، دو ماهنامه سلامت کار ایران 16، شماره 5 (1399): 62-74. magiran.com/p2122464
Jalil Derakhshan, Majid Motamedzade, Erfan Taherpour, Rostam Golmohammadi, Mohmmad Babamiri, Maryam Farhadian, "Role of handedness in the Effects of Low Frequency Noise on cognitive performance of Students of Hamedan University of Medical Sciences.", Iran Occupational Health 16, no.5 (2020): 62-74. magiran.com/p2122464
جلیل درخشان، مجید معتمد زاده، عرفان طاهرپور، رستم گلمحمدی، محمد بابامیری، مریم فرهادیان، (1399). 'بررسی نقش دست برتری در اثرات ناشی از صدای با فرکانس پایین بر عملکردهای شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان'، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 16(5)، صص.62-74. magiran.com/p2122464
Jalil Derakhshan, Majid Motamedzade, Erfan Taherpour, Rostam Golmohammadi, Mohmmad Babamiri, Maryam Farhadian, (2020). 'Role of handedness in the Effects of Low Frequency Noise on cognitive performance of Students of Hamedan University of Medical Sciences.', Iran Occupational Health, 16(5), pp.62-74. magiran.com/p2122464
جلیل درخشان؛ مجید معتمد زاده؛ عرفان طاهرپور؛ رستم گلمحمدی؛ محمد بابامیری؛ مریم فرهادیان. "بررسی نقش دست برتری در اثرات ناشی از صدای با فرکانس پایین بر عملکردهای شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان". دو ماهنامه سلامت کار ایران، 16 ،5 ، 1399، 62-74. magiran.com/p2122464
Jalil Derakhshan; Majid Motamedzade; Erfan Taherpour; Rostam Golmohammadi; Mohmmad Babamiri; Maryam Farhadian. "Role of handedness in the Effects of Low Frequency Noise on cognitive performance of Students of Hamedan University of Medical Sciences.", Iran Occupational Health, 16, 5, 2020, 62-74. magiran.com/p2122464
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال