ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا کاظمی، علی صفری واریانی، حدیث خوشنواز، احمد نیک پی، (1399). بررسی حذف فوتوکاتالیتیک بخار تولوئن از هوا در بستر جذبی-فوتوکاتالیتیکی، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 16(5)، 75-87. magiran.com/p2122465
Samira Kazemi, Ali Safari Variani, Hadis Khoshnavaz, Ahmad Nikpey, (2020). Photo catalytic removal of Toluene vapor from air in the Adsorption-Photo catalytic bed, Iran Occupational Health, 16(5), 75-87. magiran.com/p2122465
سمیرا کاظمی، علی صفری واریانی، حدیث خوشنواز، احمد نیک پی، بررسی حذف فوتوکاتالیتیک بخار تولوئن از هوا در بستر جذبی-فوتوکاتالیتیکی. دو ماهنامه سلامت کار ایران، 1399؛ 16(5): 75-87. magiran.com/p2122465
Samira Kazemi, Ali Safari Variani, Hadis Khoshnavaz, Ahmad Nikpey, Photo catalytic removal of Toluene vapor from air in the Adsorption-Photo catalytic bed, Iran Occupational Health, 2020; 16(5): 75-87. magiran.com/p2122465
سمیرا کاظمی، علی صفری واریانی، حدیث خوشنواز، احمد نیک پی، "بررسی حذف فوتوکاتالیتیک بخار تولوئن از هوا در بستر جذبی-فوتوکاتالیتیکی"، دو ماهنامه سلامت کار ایران 16، شماره 5 (1399): 75-87. magiran.com/p2122465
Samira Kazemi, Ali Safari Variani, Hadis Khoshnavaz, Ahmad Nikpey, "Photo catalytic removal of Toluene vapor from air in the Adsorption-Photo catalytic bed", Iran Occupational Health 16, no.5 (2020): 75-87. magiran.com/p2122465
سمیرا کاظمی، علی صفری واریانی، حدیث خوشنواز، احمد نیک پی، (1399). 'بررسی حذف فوتوکاتالیتیک بخار تولوئن از هوا در بستر جذبی-فوتوکاتالیتیکی'، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 16(5)، صص.75-87. magiran.com/p2122465
Samira Kazemi, Ali Safari Variani, Hadis Khoshnavaz, Ahmad Nikpey, (2020). 'Photo catalytic removal of Toluene vapor from air in the Adsorption-Photo catalytic bed', Iran Occupational Health, 16(5), pp.75-87. magiran.com/p2122465
سمیرا کاظمی؛ علی صفری واریانی؛ حدیث خوشنواز؛ احمد نیک پی. "بررسی حذف فوتوکاتالیتیک بخار تولوئن از هوا در بستر جذبی-فوتوکاتالیتیکی". دو ماهنامه سلامت کار ایران، 16 ،5 ، 1399، 75-87. magiran.com/p2122465
Samira Kazemi; Ali Safari Variani; Hadis Khoshnavaz; Ahmad Nikpey. "Photo catalytic removal of Toluene vapor from air in the Adsorption-Photo catalytic bed", Iran Occupational Health, 16, 5, 2020, 75-87. magiran.com/p2122465
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال