ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهزاد فولادی، عباس محمدی، علی راستین، کامبیز احمدی، فرامرز قره گوزلو، (1399). بررسی اثر منابع روشنایی بر سطح هوشیاری در یک محیط آزمایشگاهی، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 16(5)، 88-97. magiran.com/p2122466
Behzad Fouladi, Abbas Mohammadi, Ali Rastin, Kabize Ahmadi, Faramarz Ghargozlu, (2020). survey effect of illuminance source on alertness in a laboratory design, Iran Occupational Health, 16(5), 88-97. magiran.com/p2122466
بهزاد فولادی، عباس محمدی، علی راستین، کامبیز احمدی، فرامرز قره گوزلو، بررسی اثر منابع روشنایی بر سطح هوشیاری در یک محیط آزمایشگاهی. دو ماهنامه سلامت کار ایران، 1399؛ 16(5): 88-97. magiran.com/p2122466
Behzad Fouladi, Abbas Mohammadi, Ali Rastin, Kabize Ahmadi, Faramarz Ghargozlu, survey effect of illuminance source on alertness in a laboratory design, Iran Occupational Health, 2020; 16(5): 88-97. magiran.com/p2122466
بهزاد فولادی، عباس محمدی، علی راستین، کامبیز احمدی، فرامرز قره گوزلو، "بررسی اثر منابع روشنایی بر سطح هوشیاری در یک محیط آزمایشگاهی"، دو ماهنامه سلامت کار ایران 16، شماره 5 (1399): 88-97. magiran.com/p2122466
Behzad Fouladi, Abbas Mohammadi, Ali Rastin, Kabize Ahmadi, Faramarz Ghargozlu, "survey effect of illuminance source on alertness in a laboratory design", Iran Occupational Health 16, no.5 (2020): 88-97. magiran.com/p2122466
بهزاد فولادی، عباس محمدی، علی راستین، کامبیز احمدی، فرامرز قره گوزلو، (1399). 'بررسی اثر منابع روشنایی بر سطح هوشیاری در یک محیط آزمایشگاهی'، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 16(5)، صص.88-97. magiran.com/p2122466
Behzad Fouladi, Abbas Mohammadi, Ali Rastin, Kabize Ahmadi, Faramarz Ghargozlu, (2020). 'survey effect of illuminance source on alertness in a laboratory design', Iran Occupational Health, 16(5), pp.88-97. magiran.com/p2122466
بهزاد فولادی؛ عباس محمدی؛ علی راستین؛ کامبیز احمدی؛ فرامرز قره گوزلو. "بررسی اثر منابع روشنایی بر سطح هوشیاری در یک محیط آزمایشگاهی". دو ماهنامه سلامت کار ایران، 16 ،5 ، 1399، 88-97. magiran.com/p2122466
Behzad Fouladi; Abbas Mohammadi; Ali Rastin; Kabize Ahmadi; Faramarz Ghargozlu. "survey effect of illuminance source on alertness in a laboratory design", Iran Occupational Health, 16, 5, 2020, 88-97. magiran.com/p2122466
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال