ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهنوش ابراهیمی آزموده، معصومه حبیبیان، بابی سان عسگری، (1399). اثربخشی ترکیب دارچین و زنجبیل همراه با تمرینات ورزشی بر دیسمنوره و سندرم پیش قاعدگی، نشریه پرستاری ایران، 32(121)، 63-75. magiran.com/p2122486
B Ebrahimi Azmoudeh, M Habibian, B Askari, (2020). The Effectiveness of the Combination of Cinnamon and Ginger with Exercise Training in the Treatment of Dysmenorrhea and Premenstrual Syndrome, Iran Journal of Nursing, 32(121), 63-75. magiran.com/p2122486
بهنوش ابراهیمی آزموده، معصومه حبیبیان، بابی سان عسگری، اثربخشی ترکیب دارچین و زنجبیل همراه با تمرینات ورزشی بر دیسمنوره و سندرم پیش قاعدگی. نشریه پرستاری ایران، 1399؛ 32(121): 63-75. magiran.com/p2122486
B Ebrahimi Azmoudeh, M Habibian, B Askari, The Effectiveness of the Combination of Cinnamon and Ginger with Exercise Training in the Treatment of Dysmenorrhea and Premenstrual Syndrome, Iran Journal of Nursing, 2020; 32(121): 63-75. magiran.com/p2122486
بهنوش ابراهیمی آزموده، معصومه حبیبیان، بابی سان عسگری، "اثربخشی ترکیب دارچین و زنجبیل همراه با تمرینات ورزشی بر دیسمنوره و سندرم پیش قاعدگی"، نشریه پرستاری ایران 32، شماره 121 (1399): 63-75. magiran.com/p2122486
B Ebrahimi Azmoudeh, M Habibian, B Askari, "The Effectiveness of the Combination of Cinnamon and Ginger with Exercise Training in the Treatment of Dysmenorrhea and Premenstrual Syndrome", Iran Journal of Nursing 32, no.121 (2020): 63-75. magiran.com/p2122486
بهنوش ابراهیمی آزموده، معصومه حبیبیان، بابی سان عسگری، (1399). 'اثربخشی ترکیب دارچین و زنجبیل همراه با تمرینات ورزشی بر دیسمنوره و سندرم پیش قاعدگی'، نشریه پرستاری ایران، 32(121)، صص.63-75. magiran.com/p2122486
B Ebrahimi Azmoudeh, M Habibian, B Askari, (2020). 'The Effectiveness of the Combination of Cinnamon and Ginger with Exercise Training in the Treatment of Dysmenorrhea and Premenstrual Syndrome', Iran Journal of Nursing, 32(121), pp.63-75. magiran.com/p2122486
بهنوش ابراهیمی آزموده؛ معصومه حبیبیان؛ بابی سان عسگری. "اثربخشی ترکیب دارچین و زنجبیل همراه با تمرینات ورزشی بر دیسمنوره و سندرم پیش قاعدگی". نشریه پرستاری ایران، 32 ،121 ، 1399، 63-75. magiran.com/p2122486
B Ebrahimi Azmoudeh; M Habibian; B Askari. "The Effectiveness of the Combination of Cinnamon and Ginger with Exercise Training in the Treatment of Dysmenorrhea and Premenstrual Syndrome", Iran Journal of Nursing, 32, 121, 2020, 63-75. magiran.com/p2122486
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال