ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
، (1399). یک انحراف درجه دو جدید متغیر تصادفی فازی و کاربرد آن در بهینه سازی وضعیت، مجله سیستم های فازی ایران، 17(3)، 1-18. magiran.com/p2122652
X. Wu , D. A. Ralescu, Y. Liu, (2020). A new quadratic deviation of fuzzy random variable and its application to portfolio optimization, Iranian journal of fuzzy systems, 17(3), 1-18. magiran.com/p2122652
، یک انحراف درجه دو جدید متغیر تصادفی فازی و کاربرد آن در بهینه سازی وضعیت. مجله سیستم های فازی ایران، 1399؛ 17(3): 1-18. magiran.com/p2122652
X. Wu , D. A. Ralescu, Y. Liu, A new quadratic deviation of fuzzy random variable and its application to portfolio optimization, Iranian journal of fuzzy systems, 2020; 17(3): 1-18. magiran.com/p2122652
، "یک انحراف درجه دو جدید متغیر تصادفی فازی و کاربرد آن در بهینه سازی وضعیت"، مجله سیستم های فازی ایران 17، شماره 3 (1399): 1-18. magiran.com/p2122652
X. Wu , D. A. Ralescu, Y. Liu, "A new quadratic deviation of fuzzy random variable and its application to portfolio optimization", Iranian journal of fuzzy systems 17, no.3 (2020): 1-18. magiran.com/p2122652
، (1399). 'یک انحراف درجه دو جدید متغیر تصادفی فازی و کاربرد آن در بهینه سازی وضعیت'، مجله سیستم های فازی ایران، 17(3)، صص.1-18. magiran.com/p2122652
X. Wu , D. A. Ralescu, Y. Liu, (2020). 'A new quadratic deviation of fuzzy random variable and its application to portfolio optimization', Iranian journal of fuzzy systems, 17(3), pp.1-18. magiran.com/p2122652
. "یک انحراف درجه دو جدید متغیر تصادفی فازی و کاربرد آن در بهینه سازی وضعیت". مجله سیستم های فازی ایران، 17 ،3 ، 1399، 1-18. magiran.com/p2122652
X. Wu ; D. A. Ralescu; Y. Liu. "A new quadratic deviation of fuzzy random variable and its application to portfolio optimization", Iranian journal of fuzzy systems, 17, 3, 2020, 1-18. magiran.com/p2122652
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال