ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
، (1399). یک روش تصمیم گیری گروهی مردد توسیع یافته براساس نظریه احتمال برای شرایط اضطراری، مجله سیستم های فازی ایران، 17(3)، 51-68. magiran.com/p2122656
B. Farhadinia , Z. S. Xu, (2020). An extended hesitant group decision-making technique based on the prospect theory for emergency situations, Iranian journal of fuzzy systems, 17(3), 51-68. magiran.com/p2122656
، یک روش تصمیم گیری گروهی مردد توسیع یافته براساس نظریه احتمال برای شرایط اضطراری. مجله سیستم های فازی ایران، 1399؛ 17(3): 51-68. magiran.com/p2122656
B. Farhadinia , Z. S. Xu, An extended hesitant group decision-making technique based on the prospect theory for emergency situations, Iranian journal of fuzzy systems, 2020; 17(3): 51-68. magiran.com/p2122656
، "یک روش تصمیم گیری گروهی مردد توسیع یافته براساس نظریه احتمال برای شرایط اضطراری"، مجله سیستم های فازی ایران 17، شماره 3 (1399): 51-68. magiran.com/p2122656
B. Farhadinia , Z. S. Xu, "An extended hesitant group decision-making technique based on the prospect theory for emergency situations", Iranian journal of fuzzy systems 17, no.3 (2020): 51-68. magiran.com/p2122656
، (1399). 'یک روش تصمیم گیری گروهی مردد توسیع یافته براساس نظریه احتمال برای شرایط اضطراری'، مجله سیستم های فازی ایران، 17(3)، صص.51-68. magiran.com/p2122656
B. Farhadinia , Z. S. Xu, (2020). 'An extended hesitant group decision-making technique based on the prospect theory for emergency situations', Iranian journal of fuzzy systems, 17(3), pp.51-68. magiran.com/p2122656
. "یک روش تصمیم گیری گروهی مردد توسیع یافته براساس نظریه احتمال برای شرایط اضطراری". مجله سیستم های فازی ایران، 17 ،3 ، 1399، 51-68. magiran.com/p2122656
B. Farhadinia ; Z. S. Xu. "An extended hesitant group decision-making technique based on the prospect theory for emergency situations", Iranian journal of fuzzy systems, 17, 3, 2020, 51-68. magiran.com/p2122656
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال