ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره کیانی، نادره سهرابی، سلطانعلی کاظمی، محمد خیر، (1398). معادله تشخیصی دانش آموزان موفق و ناموفق بر اساس مولفه های فردی (عزت نفس، در گیری مدرسه ای و جنسیت)، فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی، 10(37)، 159-176. magiran.com/p2122703
Zohreh Kiani , Nadereh Sohrabi, Soltanali Kazemi, Mohammad Khayyer, (2019). Diagnostic equation for successful and unsuccessful students based on individual components (self-esteem, school engagement, and gender), Journal of Psychological Models and Methods, 10(37), 159-176. magiran.com/p2122703
زهره کیانی، نادره سهرابی، سلطانعلی کاظمی، محمد خیر، معادله تشخیصی دانش آموزان موفق و ناموفق بر اساس مولفه های فردی (عزت نفس، در گیری مدرسه ای و جنسیت). فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی، 1398؛ 10(37): 159-176. magiran.com/p2122703
Zohreh Kiani , Nadereh Sohrabi, Soltanali Kazemi, Mohammad Khayyer, Diagnostic equation for successful and unsuccessful students based on individual components (self-esteem, school engagement, and gender), Journal of Psychological Models and Methods, 2019; 10(37): 159-176. magiran.com/p2122703
زهره کیانی، نادره سهرابی، سلطانعلی کاظمی، محمد خیر، "معادله تشخیصی دانش آموزان موفق و ناموفق بر اساس مولفه های فردی (عزت نفس، در گیری مدرسه ای و جنسیت)"، فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی 10، شماره 37 (1398): 159-176. magiran.com/p2122703
Zohreh Kiani , Nadereh Sohrabi, Soltanali Kazemi, Mohammad Khayyer, "Diagnostic equation for successful and unsuccessful students based on individual components (self-esteem, school engagement, and gender)", Journal of Psychological Models and Methods 10, no.37 (2019): 159-176. magiran.com/p2122703
زهره کیانی، نادره سهرابی، سلطانعلی کاظمی، محمد خیر، (1398). 'معادله تشخیصی دانش آموزان موفق و ناموفق بر اساس مولفه های فردی (عزت نفس، در گیری مدرسه ای و جنسیت)'، فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی، 10(37)، صص.159-176. magiran.com/p2122703
Zohreh Kiani , Nadereh Sohrabi, Soltanali Kazemi, Mohammad Khayyer, (2019). 'Diagnostic equation for successful and unsuccessful students based on individual components (self-esteem, school engagement, and gender)', Journal of Psychological Models and Methods, 10(37), pp.159-176. magiran.com/p2122703
زهره کیانی؛ نادره سهرابی؛ سلطانعلی کاظمی؛ محمد خیر. "معادله تشخیصی دانش آموزان موفق و ناموفق بر اساس مولفه های فردی (عزت نفس، در گیری مدرسه ای و جنسیت)". فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی، 10 ،37 ، 1398، 159-176. magiran.com/p2122703
Zohreh Kiani ; Nadereh Sohrabi; Soltanali Kazemi; Mohammad Khayyer. "Diagnostic equation for successful and unsuccessful students based on individual components (self-esteem, school engagement, and gender)", Journal of Psychological Models and Methods, 10, 37, 2019, 159-176. magiran.com/p2122703
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال