ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پرویز پورکریمی، کریم حاجی زاده، رضا رضالو، بهروز افخمی، (1399). تحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی سکونتگاه های قلعه ای استان اردبیل با استفاده از GIS و AHP، مجله مطالعات باستان شناسی، 12(1)، 19-40. magiran.com/p2122740
Parviz Purkarimi, Karim Hajizadeh , Reza Rezaloo, Behrouz Afkhami, (2020). An Analysis of the Role of Natural Factors in the Spatial Distribution of Castle Settlements in Ardabil Province Using GIS and AHP, Journal of Archaeological Studies, 12(1), 19-40. magiran.com/p2122740
پرویز پورکریمی، کریم حاجی زاده، رضا رضالو، بهروز افخمی، تحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی سکونتگاه های قلعه ای استان اردبیل با استفاده از GIS و AHP. مجله مطالعات باستان شناسی، 1399؛ 12(1): 19-40. magiran.com/p2122740
Parviz Purkarimi, Karim Hajizadeh , Reza Rezaloo, Behrouz Afkhami, An Analysis of the Role of Natural Factors in the Spatial Distribution of Castle Settlements in Ardabil Province Using GIS and AHP, Journal of Archaeological Studies, 2020; 12(1): 19-40. magiran.com/p2122740
پرویز پورکریمی، کریم حاجی زاده، رضا رضالو، بهروز افخمی، "تحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی سکونتگاه های قلعه ای استان اردبیل با استفاده از GIS و AHP"، مجله مطالعات باستان شناسی 12، شماره 1 (1399): 19-40. magiran.com/p2122740
Parviz Purkarimi, Karim Hajizadeh , Reza Rezaloo, Behrouz Afkhami, "An Analysis of the Role of Natural Factors in the Spatial Distribution of Castle Settlements in Ardabil Province Using GIS and AHP", Journal of Archaeological Studies 12, no.1 (2020): 19-40. magiran.com/p2122740
پرویز پورکریمی، کریم حاجی زاده، رضا رضالو، بهروز افخمی، (1399). 'تحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی سکونتگاه های قلعه ای استان اردبیل با استفاده از GIS و AHP'، مجله مطالعات باستان شناسی، 12(1)، صص.19-40. magiran.com/p2122740
Parviz Purkarimi, Karim Hajizadeh , Reza Rezaloo, Behrouz Afkhami, (2020). 'An Analysis of the Role of Natural Factors in the Spatial Distribution of Castle Settlements in Ardabil Province Using GIS and AHP', Journal of Archaeological Studies, 12(1), pp.19-40. magiran.com/p2122740
پرویز پورکریمی؛ کریم حاجی زاده؛ رضا رضالو؛ بهروز افخمی. "تحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی سکونتگاه های قلعه ای استان اردبیل با استفاده از GIS و AHP". مجله مطالعات باستان شناسی، 12 ،1 ، 1399، 19-40. magiran.com/p2122740
Parviz Purkarimi; Karim Hajizadeh ; Reza Rezaloo; Behrouz Afkhami. "An Analysis of the Role of Natural Factors in the Spatial Distribution of Castle Settlements in Ardabil Province Using GIS and AHP", Journal of Archaeological Studies, 12, 1, 2020, 19-40. magiran.com/p2122740
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال