ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا صفاری، حسن صادقی نائینی، عطاءالله ابطحی، جمال الدین طبیبی، علی اکبر فرهنگی، (1398). ارائه الگوی مناسب تبلیغات اثربخش شرکت های دارای واحد طراحی صنعتی، فصلنامه مدیریت صنعتی، 14(50)، 101-117. magiran.com/p2122786
Sara Saffari, Hasan Sadeghi Naeini , AtaAllah Abtahi, Seyed Jamaleddin Tabibi, AliAkbar Farhangi, (2020). peresenting an Appropriate Model for Effective Advertising in Companies with an Industrial Design Unit, Journal of Industrial Management Faculty of Humaities, 14(50), 101-117. magiran.com/p2122786
سارا صفاری، حسن صادقی نائینی، عطاءالله ابطحی، جمال الدین طبیبی، علی اکبر فرهنگی، ارائه الگوی مناسب تبلیغات اثربخش شرکت های دارای واحد طراحی صنعتی. فصلنامه مدیریت صنعتی، 1398؛ 14(50): 101-117. magiran.com/p2122786
Sara Saffari, Hasan Sadeghi Naeini , AtaAllah Abtahi, Seyed Jamaleddin Tabibi, AliAkbar Farhangi, peresenting an Appropriate Model for Effective Advertising in Companies with an Industrial Design Unit, Journal of Industrial Management Faculty of Humaities, 2020; 14(50): 101-117. magiran.com/p2122786
سارا صفاری، حسن صادقی نائینی، عطاءالله ابطحی، جمال الدین طبیبی، علی اکبر فرهنگی، "ارائه الگوی مناسب تبلیغات اثربخش شرکت های دارای واحد طراحی صنعتی"، فصلنامه مدیریت صنعتی 14، شماره 50 (1398): 101-117. magiran.com/p2122786
Sara Saffari, Hasan Sadeghi Naeini , AtaAllah Abtahi, Seyed Jamaleddin Tabibi, AliAkbar Farhangi, "peresenting an Appropriate Model for Effective Advertising in Companies with an Industrial Design Unit", Journal of Industrial Management Faculty of Humaities 14, no.50 (2020): 101-117. magiran.com/p2122786
سارا صفاری، حسن صادقی نائینی، عطاءالله ابطحی، جمال الدین طبیبی، علی اکبر فرهنگی، (1398). 'ارائه الگوی مناسب تبلیغات اثربخش شرکت های دارای واحد طراحی صنعتی'، فصلنامه مدیریت صنعتی، 14(50)، صص.101-117. magiran.com/p2122786
Sara Saffari, Hasan Sadeghi Naeini , AtaAllah Abtahi, Seyed Jamaleddin Tabibi, AliAkbar Farhangi, (2020). 'peresenting an Appropriate Model for Effective Advertising in Companies with an Industrial Design Unit', Journal of Industrial Management Faculty of Humaities, 14(50), pp.101-117. magiran.com/p2122786
سارا صفاری؛ حسن صادقی نائینی؛ عطاءالله ابطحی؛ جمال الدین طبیبی؛ علی اکبر فرهنگی. "ارائه الگوی مناسب تبلیغات اثربخش شرکت های دارای واحد طراحی صنعتی". فصلنامه مدیریت صنعتی، 14 ،50 ، 1398، 101-117. magiran.com/p2122786
Sara Saffari; Hasan Sadeghi Naeini ; AtaAllah Abtahi; Seyed Jamaleddin Tabibi; AliAkbar Farhangi. "peresenting an Appropriate Model for Effective Advertising in Companies with an Industrial Design Unit", Journal of Industrial Management Faculty of Humaities, 14, 50, 2020, 101-117. magiran.com/p2122786
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال