ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه شقاقی، آرش حیدری، (1398). مسئله مند شدن جوانی: مطالعه ای تاریخی درباره رویت پذیر شدن جوانی در ایران معاصر، نشریه مطالعات جامعه شناختی، 26(55)، 37-65. magiran.com/p2123294
Masomeh Shaghaghi, Arash Heydari , (2020). The problematization of youth: A Genealogical study about the objectification of Youthhood in Contemporary Iran, Sociological Review, 26(55), 37-65. magiran.com/p2123294
معصومه شقاقی، آرش حیدری، مسئله مند شدن جوانی: مطالعه ای تاریخی درباره رویت پذیر شدن جوانی در ایران معاصر. نشریه مطالعات جامعه شناختی، 1398؛ 26(55): 37-65. magiran.com/p2123294
Masomeh Shaghaghi, Arash Heydari , The problematization of youth: A Genealogical study about the objectification of Youthhood in Contemporary Iran, Sociological Review, 2020; 26(55): 37-65. magiran.com/p2123294
معصومه شقاقی، آرش حیدری، "مسئله مند شدن جوانی: مطالعه ای تاریخی درباره رویت پذیر شدن جوانی در ایران معاصر"، نشریه مطالعات جامعه شناختی 26، شماره 55 (1398): 37-65. magiran.com/p2123294
Masomeh Shaghaghi, Arash Heydari , "The problematization of youth: A Genealogical study about the objectification of Youthhood in Contemporary Iran", Sociological Review 26, no.55 (2020): 37-65. magiran.com/p2123294
معصومه شقاقی، آرش حیدری، (1398). 'مسئله مند شدن جوانی: مطالعه ای تاریخی درباره رویت پذیر شدن جوانی در ایران معاصر'، نشریه مطالعات جامعه شناختی، 26(55)، صص.37-65. magiran.com/p2123294
Masomeh Shaghaghi, Arash Heydari , (2020). 'The problematization of youth: A Genealogical study about the objectification of Youthhood in Contemporary Iran', Sociological Review, 26(55), pp.37-65. magiran.com/p2123294
معصومه شقاقی؛ آرش حیدری. "مسئله مند شدن جوانی: مطالعه ای تاریخی درباره رویت پذیر شدن جوانی در ایران معاصر". نشریه مطالعات جامعه شناختی، 26 ،55 ، 1398، 37-65. magiran.com/p2123294
Masomeh Shaghaghi; Arash Heydari . "The problematization of youth: A Genealogical study about the objectification of Youthhood in Contemporary Iran", Sociological Review, 26, 55, 2020, 37-65. magiran.com/p2123294
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال