ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی حسین زاده یزدی، فاطمه فلاح نژاد تفتی، (1398). نسبت عینیت و ارزش باری علوم اجتماعی با توجه به دیدگاه فیلسوفان مسلمان، نشریه مطالعات جامعه شناختی، 26(55)، 99-122. magiran.com/p2123296
Mahdi Hosseinzadeh Yazdi , Fatemeh Falahnejad, (2020). The Realation of Objectivity and Value-dependence in Social Science in Muslim Philosophers’ Thought, Sociological Review, 26(55), 99-122. magiran.com/p2123296
مهدی حسین زاده یزدی، فاطمه فلاح نژاد تفتی، نسبت عینیت و ارزش باری علوم اجتماعی با توجه به دیدگاه فیلسوفان مسلمان. نشریه مطالعات جامعه شناختی، 1398؛ 26(55): 99-122. magiran.com/p2123296
Mahdi Hosseinzadeh Yazdi , Fatemeh Falahnejad, The Realation of Objectivity and Value-dependence in Social Science in Muslim Philosophers’ Thought, Sociological Review, 2020; 26(55): 99-122. magiran.com/p2123296
مهدی حسین زاده یزدی، فاطمه فلاح نژاد تفتی، "نسبت عینیت و ارزش باری علوم اجتماعی با توجه به دیدگاه فیلسوفان مسلمان"، نشریه مطالعات جامعه شناختی 26، شماره 55 (1398): 99-122. magiran.com/p2123296
Mahdi Hosseinzadeh Yazdi , Fatemeh Falahnejad, "The Realation of Objectivity and Value-dependence in Social Science in Muslim Philosophers’ Thought", Sociological Review 26, no.55 (2020): 99-122. magiran.com/p2123296
مهدی حسین زاده یزدی، فاطمه فلاح نژاد تفتی، (1398). 'نسبت عینیت و ارزش باری علوم اجتماعی با توجه به دیدگاه فیلسوفان مسلمان'، نشریه مطالعات جامعه شناختی، 26(55)، صص.99-122. magiran.com/p2123296
Mahdi Hosseinzadeh Yazdi , Fatemeh Falahnejad, (2020). 'The Realation of Objectivity and Value-dependence in Social Science in Muslim Philosophers’ Thought', Sociological Review, 26(55), pp.99-122. magiran.com/p2123296
مهدی حسین زاده یزدی؛ فاطمه فلاح نژاد تفتی. "نسبت عینیت و ارزش باری علوم اجتماعی با توجه به دیدگاه فیلسوفان مسلمان". نشریه مطالعات جامعه شناختی، 26 ،55 ، 1398، 99-122. magiran.com/p2123296
Mahdi Hosseinzadeh Yazdi ; Fatemeh Falahnejad. "The Realation of Objectivity and Value-dependence in Social Science in Muslim Philosophers’ Thought", Sociological Review, 26, 55, 2020, 99-122. magiran.com/p2123296
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال