ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین پناهی، نیما شجاعی باغینی، (1398). تحلیل تطبیقی تاریخی موانع توسعه نهادهای سیاسی مشارکتی در ایران: بررسی دوران انقلاب مشروطه و ملی گرایی، نشریه مطالعات جامعه شناختی، 26(55)، 201-239. magiran.com/p2123300
Mohamad Hossein Panahi, Nima Shojaei Baghini , (2020). Comparative-Historical Analysis of the Obstacles of Development of Democratic Political Institutions in Iran: A Study in the Junctures of Constitutionalism and Nationalism, Sociological Review, 26(55), 201-239. magiran.com/p2123300
محمدحسین پناهی، نیما شجاعی باغینی، تحلیل تطبیقی تاریخی موانع توسعه نهادهای سیاسی مشارکتی در ایران: بررسی دوران انقلاب مشروطه و ملی گرایی. نشریه مطالعات جامعه شناختی، 1398؛ 26(55): 201-239. magiran.com/p2123300
Mohamad Hossein Panahi, Nima Shojaei Baghini , Comparative-Historical Analysis of the Obstacles of Development of Democratic Political Institutions in Iran: A Study in the Junctures of Constitutionalism and Nationalism, Sociological Review, 2020; 26(55): 201-239. magiran.com/p2123300
محمدحسین پناهی، نیما شجاعی باغینی، "تحلیل تطبیقی تاریخی موانع توسعه نهادهای سیاسی مشارکتی در ایران: بررسی دوران انقلاب مشروطه و ملی گرایی"، نشریه مطالعات جامعه شناختی 26، شماره 55 (1398): 201-239. magiran.com/p2123300
Mohamad Hossein Panahi, Nima Shojaei Baghini , "Comparative-Historical Analysis of the Obstacles of Development of Democratic Political Institutions in Iran: A Study in the Junctures of Constitutionalism and Nationalism", Sociological Review 26, no.55 (2020): 201-239. magiran.com/p2123300
محمدحسین پناهی، نیما شجاعی باغینی، (1398). 'تحلیل تطبیقی تاریخی موانع توسعه نهادهای سیاسی مشارکتی در ایران: بررسی دوران انقلاب مشروطه و ملی گرایی'، نشریه مطالعات جامعه شناختی، 26(55)، صص.201-239. magiran.com/p2123300
Mohamad Hossein Panahi, Nima Shojaei Baghini , (2020). 'Comparative-Historical Analysis of the Obstacles of Development of Democratic Political Institutions in Iran: A Study in the Junctures of Constitutionalism and Nationalism', Sociological Review, 26(55), pp.201-239. magiran.com/p2123300
محمدحسین پناهی؛ نیما شجاعی باغینی. "تحلیل تطبیقی تاریخی موانع توسعه نهادهای سیاسی مشارکتی در ایران: بررسی دوران انقلاب مشروطه و ملی گرایی". نشریه مطالعات جامعه شناختی، 26 ،55 ، 1398، 201-239. magiran.com/p2123300
Mohamad Hossein Panahi; Nima Shojaei Baghini . "Comparative-Historical Analysis of the Obstacles of Development of Democratic Political Institutions in Iran: A Study in the Junctures of Constitutionalism and Nationalism", Sociological Review, 26, 55, 2020, 201-239. magiran.com/p2123300
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال