ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدمهدی احمدیان عطاری، علی اکبر صفری، کوروش کبیر، (1399). سیمای مرگ ‎و میر در بیمارستان صنعت نفت مسجدسلیمان بر اساس گواهی های فوت صادره طی سال های 1350 تا 1358 خورشیدی، مجله طب سنتی اسلام و ایران، 10(4)، 1-8. magiran.com/p2123540
Mohammadmahdi Ahmadian Attari, Aliakbar Safari, Korosh Kabir, (2020). Mortality rate in Masjid Suleiman Oil Industry Hospital based on death certificates issued during 1971 to 1979, Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 10(4), 1-8. magiran.com/p2123540
محمدمهدی احمدیان عطاری، علی اکبر صفری، کوروش کبیر، سیمای مرگ ‎و میر در بیمارستان صنعت نفت مسجدسلیمان بر اساس گواهی های فوت صادره طی سال های 1350 تا 1358 خورشیدی. مجله طب سنتی اسلام و ایران، 1399؛ 10(4): 1-8. magiran.com/p2123540
Mohammadmahdi Ahmadian Attari, Aliakbar Safari, Korosh Kabir, Mortality rate in Masjid Suleiman Oil Industry Hospital based on death certificates issued during 1971 to 1979, Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 2020; 10(4): 1-8. magiran.com/p2123540
محمدمهدی احمدیان عطاری، علی اکبر صفری، کوروش کبیر، "سیمای مرگ ‎و میر در بیمارستان صنعت نفت مسجدسلیمان بر اساس گواهی های فوت صادره طی سال های 1350 تا 1358 خورشیدی"، مجله طب سنتی اسلام و ایران 10، شماره 4 (1399): 1-8. magiran.com/p2123540
Mohammadmahdi Ahmadian Attari, Aliakbar Safari, Korosh Kabir, "Mortality rate in Masjid Suleiman Oil Industry Hospital based on death certificates issued during 1971 to 1979", Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine 10, no.4 (2020): 1-8. magiran.com/p2123540
محمدمهدی احمدیان عطاری، علی اکبر صفری، کوروش کبیر، (1399). 'سیمای مرگ ‎و میر در بیمارستان صنعت نفت مسجدسلیمان بر اساس گواهی های فوت صادره طی سال های 1350 تا 1358 خورشیدی'، مجله طب سنتی اسلام و ایران، 10(4)، صص.1-8. magiran.com/p2123540
Mohammadmahdi Ahmadian Attari, Aliakbar Safari, Korosh Kabir, (2020). 'Mortality rate in Masjid Suleiman Oil Industry Hospital based on death certificates issued during 1971 to 1979', Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 10(4), pp.1-8. magiran.com/p2123540
محمدمهدی احمدیان عطاری؛ علی اکبر صفری؛ کوروش کبیر. "سیمای مرگ ‎و میر در بیمارستان صنعت نفت مسجدسلیمان بر اساس گواهی های فوت صادره طی سال های 1350 تا 1358 خورشیدی". مجله طب سنتی اسلام و ایران، 10 ،4 ، 1399، 1-8. magiran.com/p2123540
Mohammadmahdi Ahmadian Attari; Aliakbar Safari; Korosh Kabir. "Mortality rate in Masjid Suleiman Oil Industry Hospital based on death certificates issued during 1971 to 1979", Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine, 10, 4, 2020, 1-8. magiran.com/p2123540
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال