ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزین ابراهیمی قیه قشلاق، علی زاده محمدی، لیلی پناغی، (1398). اثربخشی آموزش مبتنی بر روان شناسی وحدت مدار بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ زنان در مرحله آشیانه خالی، نشریه روانشناسی پیری، 5(4)، 275-288. magiran.com/p2123635
Farzin Ebrahimi , Ali Zadehmohammadi, Leili Panaghi, (2020). Effectiveness of Unity-Oriented Psychology Based Training on Loneliness and Death Anxiety Among Women at Empty Nest Stage, Journal of Aging Psychology, 5(4), 275-288. magiran.com/p2123635
فرزین ابراهیمی قیه قشلاق، علی زاده محمدی، لیلی پناغی، اثربخشی آموزش مبتنی بر روان شناسی وحدت مدار بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ زنان در مرحله آشیانه خالی. نشریه روانشناسی پیری، 1398؛ 5(4): 275-288. magiran.com/p2123635
Farzin Ebrahimi , Ali Zadehmohammadi, Leili Panaghi, Effectiveness of Unity-Oriented Psychology Based Training on Loneliness and Death Anxiety Among Women at Empty Nest Stage, Journal of Aging Psychology, 2020; 5(4): 275-288. magiran.com/p2123635
فرزین ابراهیمی قیه قشلاق، علی زاده محمدی، لیلی پناغی، "اثربخشی آموزش مبتنی بر روان شناسی وحدت مدار بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ زنان در مرحله آشیانه خالی"، نشریه روانشناسی پیری 5، شماره 4 (1398): 275-288. magiran.com/p2123635
Farzin Ebrahimi , Ali Zadehmohammadi, Leili Panaghi, "Effectiveness of Unity-Oriented Psychology Based Training on Loneliness and Death Anxiety Among Women at Empty Nest Stage", Journal of Aging Psychology 5, no.4 (2020): 275-288. magiran.com/p2123635
فرزین ابراهیمی قیه قشلاق، علی زاده محمدی، لیلی پناغی، (1398). 'اثربخشی آموزش مبتنی بر روان شناسی وحدت مدار بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ زنان در مرحله آشیانه خالی'، نشریه روانشناسی پیری، 5(4)، صص.275-288. magiran.com/p2123635
Farzin Ebrahimi , Ali Zadehmohammadi, Leili Panaghi, (2020). 'Effectiveness of Unity-Oriented Psychology Based Training on Loneliness and Death Anxiety Among Women at Empty Nest Stage', Journal of Aging Psychology, 5(4), pp.275-288. magiran.com/p2123635
فرزین ابراهیمی قیه قشلاق؛ علی زاده محمدی؛ لیلی پناغی. "اثربخشی آموزش مبتنی بر روان شناسی وحدت مدار بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ زنان در مرحله آشیانه خالی". نشریه روانشناسی پیری، 5 ،4 ، 1398، 275-288. magiran.com/p2123635
Farzin Ebrahimi ; Ali Zadehmohammadi; Leili Panaghi. "Effectiveness of Unity-Oriented Psychology Based Training on Loneliness and Death Anxiety Among Women at Empty Nest Stage", Journal of Aging Psychology, 5, 4, 2020, 275-288. magiran.com/p2123635
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال