ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره هاشمی، ساناز عینی، (1398). استرس ادراک شده در سالمندان: نقش هوش معنوی خود دلسوزی و سرسختی روان شناختی، نشریه روانشناسی پیری، 5(4)، 289-299. magiran.com/p2123636
Zohreh Hashemi, Sanaz Eyni , (2020). Perceived Stress in the Elderly: The Role of Spiritual Intelligence, Self-Compassion, and Psychological Hardiness, Journal of Aging Psychology, 5(4), 289-299. magiran.com/p2123636
زهره هاشمی، ساناز عینی، استرس ادراک شده در سالمندان: نقش هوش معنوی خود دلسوزی و سرسختی روان شناختی. نشریه روانشناسی پیری، 1398؛ 5(4): 289-299. magiran.com/p2123636
Zohreh Hashemi, Sanaz Eyni , Perceived Stress in the Elderly: The Role of Spiritual Intelligence, Self-Compassion, and Psychological Hardiness, Journal of Aging Psychology, 2020; 5(4): 289-299. magiran.com/p2123636
زهره هاشمی، ساناز عینی، "استرس ادراک شده در سالمندان: نقش هوش معنوی خود دلسوزی و سرسختی روان شناختی"، نشریه روانشناسی پیری 5، شماره 4 (1398): 289-299. magiran.com/p2123636
Zohreh Hashemi, Sanaz Eyni , "Perceived Stress in the Elderly: The Role of Spiritual Intelligence, Self-Compassion, and Psychological Hardiness", Journal of Aging Psychology 5, no.4 (2020): 289-299. magiran.com/p2123636
زهره هاشمی، ساناز عینی، (1398). 'استرس ادراک شده در سالمندان: نقش هوش معنوی خود دلسوزی و سرسختی روان شناختی'، نشریه روانشناسی پیری، 5(4)، صص.289-299. magiran.com/p2123636
Zohreh Hashemi, Sanaz Eyni , (2020). 'Perceived Stress in the Elderly: The Role of Spiritual Intelligence, Self-Compassion, and Psychological Hardiness', Journal of Aging Psychology, 5(4), pp.289-299. magiran.com/p2123636
زهره هاشمی؛ ساناز عینی. "استرس ادراک شده در سالمندان: نقش هوش معنوی خود دلسوزی و سرسختی روان شناختی". نشریه روانشناسی پیری، 5 ،4 ، 1398، 289-299. magiran.com/p2123636
Zohreh Hashemi; Sanaz Eyni . "Perceived Stress in the Elderly: The Role of Spiritual Intelligence, Self-Compassion, and Psychological Hardiness", Journal of Aging Psychology, 5, 4, 2020, 289-299. magiran.com/p2123636
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال