ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل صدری دمیرچی، پژمان هنرمند قوجه بگلو، سید محمد بصیر امیر، (1398). افکار خودکشی در سالمندان بدون همسر: نقش تحریف های شناختی بین فردی، عاطفه مثبت و منفی، حمایت اجتماعی ادراک شده و معنا در زندگی، نشریه روانشناسی پیری، 5(4)، 347-359. magiran.com/p2123641
Esmaeil Sadri Damirchi , Pezhman Honarmand Ghojebegloo, Seyed Mohamad Basir Amir, (2020). Suicidal Ideation in Elderly Without a Spouse: The Role of Interpersonal Cognitive Distortions, Positive and Negative Affect, Perceived Social Support and Meaning in Life, Journal of Aging Psychology, 5(4), 347-359. magiran.com/p2123641
اسماعیل صدری دمیرچی، پژمان هنرمند قوجه بگلو، سید محمد بصیر امیر، افکار خودکشی در سالمندان بدون همسر: نقش تحریف های شناختی بین فردی، عاطفه مثبت و منفی، حمایت اجتماعی ادراک شده و معنا در زندگی. نشریه روانشناسی پیری، 1398؛ 5(4): 347-359. magiran.com/p2123641
Esmaeil Sadri Damirchi , Pezhman Honarmand Ghojebegloo, Seyed Mohamad Basir Amir, Suicidal Ideation in Elderly Without a Spouse: The Role of Interpersonal Cognitive Distortions, Positive and Negative Affect, Perceived Social Support and Meaning in Life, Journal of Aging Psychology, 2020; 5(4): 347-359. magiran.com/p2123641
اسماعیل صدری دمیرچی، پژمان هنرمند قوجه بگلو، سید محمد بصیر امیر، "افکار خودکشی در سالمندان بدون همسر: نقش تحریف های شناختی بین فردی، عاطفه مثبت و منفی، حمایت اجتماعی ادراک شده و معنا در زندگی"، نشریه روانشناسی پیری 5، شماره 4 (1398): 347-359. magiran.com/p2123641
Esmaeil Sadri Damirchi , Pezhman Honarmand Ghojebegloo, Seyed Mohamad Basir Amir, "Suicidal Ideation in Elderly Without a Spouse: The Role of Interpersonal Cognitive Distortions, Positive and Negative Affect, Perceived Social Support and Meaning in Life", Journal of Aging Psychology 5, no.4 (2020): 347-359. magiran.com/p2123641
اسماعیل صدری دمیرچی، پژمان هنرمند قوجه بگلو، سید محمد بصیر امیر، (1398). 'افکار خودکشی در سالمندان بدون همسر: نقش تحریف های شناختی بین فردی، عاطفه مثبت و منفی، حمایت اجتماعی ادراک شده و معنا در زندگی'، نشریه روانشناسی پیری، 5(4)، صص.347-359. magiran.com/p2123641
Esmaeil Sadri Damirchi , Pezhman Honarmand Ghojebegloo, Seyed Mohamad Basir Amir, (2020). 'Suicidal Ideation in Elderly Without a Spouse: The Role of Interpersonal Cognitive Distortions, Positive and Negative Affect, Perceived Social Support and Meaning in Life', Journal of Aging Psychology, 5(4), pp.347-359. magiran.com/p2123641
اسماعیل صدری دمیرچی؛ پژمان هنرمند قوجه بگلو؛ سید محمد بصیر امیر. "افکار خودکشی در سالمندان بدون همسر: نقش تحریف های شناختی بین فردی، عاطفه مثبت و منفی، حمایت اجتماعی ادراک شده و معنا در زندگی". نشریه روانشناسی پیری، 5 ،4 ، 1398، 347-359. magiran.com/p2123641
Esmaeil Sadri Damirchi ; Pezhman Honarmand Ghojebegloo; Seyed Mohamad Basir Amir. "Suicidal Ideation in Elderly Without a Spouse: The Role of Interpersonal Cognitive Distortions, Positive and Negative Affect, Perceived Social Support and Meaning in Life", Journal of Aging Psychology, 5, 4, 2020, 347-359. magiran.com/p2123641
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال