ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرحسین امیری، محمدحسن شجاعی فرد، علی قاسمیان، سامان سمیع زاده، (1399). بررسی تاثیر دمای دیواره بر فاصله خاموشی شعله طی دوره گرم شدن یک موتور احتراق داخلی اشتعال جرقه ای، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 20(18)، 1647-1660. magiran.com/p2123670
A. Amiri, M. Shojaeefard, A. Qasemian, S. Samiezaeh, (2020). Investigation of Wall Temperature Effect on Flame Quenching Distance during the Warm-up Period of an SI Internal Combustion Engine, Modares Mechanical Engineering, 20(18), 1647-1660. magiran.com/p2123670
امیرحسین امیری، محمدحسن شجاعی فرد، علی قاسمیان، سامان سمیع زاده، بررسی تاثیر دمای دیواره بر فاصله خاموشی شعله طی دوره گرم شدن یک موتور احتراق داخلی اشتعال جرقه ای. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1399؛ 20(18): 1647-1660. magiran.com/p2123670
A. Amiri, M. Shojaeefard, A. Qasemian, S. Samiezaeh, Investigation of Wall Temperature Effect on Flame Quenching Distance during the Warm-up Period of an SI Internal Combustion Engine, Modares Mechanical Engineering, 2020; 20(18): 1647-1660. magiran.com/p2123670
امیرحسین امیری، محمدحسن شجاعی فرد، علی قاسمیان، سامان سمیع زاده، "بررسی تاثیر دمای دیواره بر فاصله خاموشی شعله طی دوره گرم شدن یک موتور احتراق داخلی اشتعال جرقه ای"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 20، شماره 18 (1399): 1647-1660. magiran.com/p2123670
A. Amiri, M. Shojaeefard, A. Qasemian, S. Samiezaeh, "Investigation of Wall Temperature Effect on Flame Quenching Distance during the Warm-up Period of an SI Internal Combustion Engine", Modares Mechanical Engineering 20, no.18 (2020): 1647-1660. magiran.com/p2123670
امیرحسین امیری، محمدحسن شجاعی فرد، علی قاسمیان، سامان سمیع زاده، (1399). 'بررسی تاثیر دمای دیواره بر فاصله خاموشی شعله طی دوره گرم شدن یک موتور احتراق داخلی اشتعال جرقه ای'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 20(18)، صص.1647-1660. magiran.com/p2123670
A. Amiri, M. Shojaeefard, A. Qasemian, S. Samiezaeh, (2020). 'Investigation of Wall Temperature Effect on Flame Quenching Distance during the Warm-up Period of an SI Internal Combustion Engine', Modares Mechanical Engineering, 20(18), pp.1647-1660. magiran.com/p2123670
امیرحسین امیری؛ محمدحسن شجاعی فرد؛ علی قاسمیان؛ سامان سمیع زاده. "بررسی تاثیر دمای دیواره بر فاصله خاموشی شعله طی دوره گرم شدن یک موتور احتراق داخلی اشتعال جرقه ای". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 20 ،18 ، 1399، 1647-1660. magiran.com/p2123670
A. Amiri; M. Shojaeefard; A. Qasemian; S. Samiezaeh. "Investigation of Wall Temperature Effect on Flame Quenching Distance during the Warm-up Period of an SI Internal Combustion Engine", Modares Mechanical Engineering, 20, 18, 2020, 1647-1660. magiran.com/p2123670
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال