ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیمان کرمی، کامران شایسته، نصرالله رستگار، (1399). بارزسازی نقش ارتفاع در جابه جایی گونه های حیات وحش مناطق کوهستانی با تاکید بر مناطق حفاظت شده: مطالعه موردی استان کرمانشاه، فصلنامه محیط زیست جانوری، 12(2)، 21-30. magiran.com/p2123717
Peyman Karami, Kamran Shayesteh , Nasrullah Rastegar-Pouyani, (2020). Highlighting altitude role in the movement of wildlife species of mountain areas with emphasis on protected areas: Case Study of Kermanshah Province, Journal of Animal Environment, 12(2), 21-30. magiran.com/p2123717
پیمان کرمی، کامران شایسته، نصرالله رستگار، بارزسازی نقش ارتفاع در جابه جایی گونه های حیات وحش مناطق کوهستانی با تاکید بر مناطق حفاظت شده: مطالعه موردی استان کرمانشاه. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1399؛ 12(2): 21-30. magiran.com/p2123717
Peyman Karami, Kamran Shayesteh , Nasrullah Rastegar-Pouyani, Highlighting altitude role in the movement of wildlife species of mountain areas with emphasis on protected areas: Case Study of Kermanshah Province, Journal of Animal Environment, 2020; 12(2): 21-30. magiran.com/p2123717
پیمان کرمی، کامران شایسته، نصرالله رستگار، "بارزسازی نقش ارتفاع در جابه جایی گونه های حیات وحش مناطق کوهستانی با تاکید بر مناطق حفاظت شده: مطالعه موردی استان کرمانشاه"، فصلنامه محیط زیست جانوری 12، شماره 2 (1399): 21-30. magiran.com/p2123717
Peyman Karami, Kamran Shayesteh , Nasrullah Rastegar-Pouyani, "Highlighting altitude role in the movement of wildlife species of mountain areas with emphasis on protected areas: Case Study of Kermanshah Province", Journal of Animal Environment 12, no.2 (2020): 21-30. magiran.com/p2123717
پیمان کرمی، کامران شایسته، نصرالله رستگار، (1399). 'بارزسازی نقش ارتفاع در جابه جایی گونه های حیات وحش مناطق کوهستانی با تاکید بر مناطق حفاظت شده: مطالعه موردی استان کرمانشاه'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 12(2)، صص.21-30. magiran.com/p2123717
Peyman Karami, Kamran Shayesteh , Nasrullah Rastegar-Pouyani, (2020). 'Highlighting altitude role in the movement of wildlife species of mountain areas with emphasis on protected areas: Case Study of Kermanshah Province', Journal of Animal Environment, 12(2), pp.21-30. magiran.com/p2123717
پیمان کرمی؛ کامران شایسته؛ نصرالله رستگار. "بارزسازی نقش ارتفاع در جابه جایی گونه های حیات وحش مناطق کوهستانی با تاکید بر مناطق حفاظت شده: مطالعه موردی استان کرمانشاه". فصلنامه محیط زیست جانوری، 12 ،2 ، 1399، 21-30. magiran.com/p2123717
Peyman Karami; Kamran Shayesteh ; Nasrullah Rastegar-Pouyani. "Highlighting altitude role in the movement of wildlife species of mountain areas with emphasis on protected areas: Case Study of Kermanshah Province", Journal of Animal Environment, 12, 2, 2020, 21-30. magiran.com/p2123717
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال