ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل آقاجانزاده گلشنی، ناصر ماهری سیس، رامین سلامت دوست نوبر، یحیی ابراهیم نژاد، ابوالفضل قربانی، (1399). برآورد ارزش غذایی دانه های گندم و جو با روش تولید گاز آزمایشگاهی با استفاده از دو منبع میکروارگانیسم شیرابه شکمبه و سوسپانسیون مدفوع گوسفند قزل، فصلنامه محیط زیست جانوری، 12(2)، 45-52. magiran.com/p2123720
Abolfazl Aghajanzadeh Golshani , Naser Maheri Sis, Ramin Salamatdoust Nobar, Yahya Ebrahimnezhad, Abolfazl Ghorbani, (2020). Estimating nutritional value of wheat and barley grains by in vitro gas production technique using rumen and faeces liquor of Gezel rams, Journal of Animal Environment, 12(2), 45-52. magiran.com/p2123720
ابوالفضل آقاجانزاده گلشنی، ناصر ماهری سیس، رامین سلامت دوست نوبر، یحیی ابراهیم نژاد، ابوالفضل قربانی، برآورد ارزش غذایی دانه های گندم و جو با روش تولید گاز آزمایشگاهی با استفاده از دو منبع میکروارگانیسم شیرابه شکمبه و سوسپانسیون مدفوع گوسفند قزل. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1399؛ 12(2): 45-52. magiran.com/p2123720
Abolfazl Aghajanzadeh Golshani , Naser Maheri Sis, Ramin Salamatdoust Nobar, Yahya Ebrahimnezhad, Abolfazl Ghorbani, Estimating nutritional value of wheat and barley grains by in vitro gas production technique using rumen and faeces liquor of Gezel rams, Journal of Animal Environment, 2020; 12(2): 45-52. magiran.com/p2123720
ابوالفضل آقاجانزاده گلشنی، ناصر ماهری سیس، رامین سلامت دوست نوبر، یحیی ابراهیم نژاد، ابوالفضل قربانی، "برآورد ارزش غذایی دانه های گندم و جو با روش تولید گاز آزمایشگاهی با استفاده از دو منبع میکروارگانیسم شیرابه شکمبه و سوسپانسیون مدفوع گوسفند قزل"، فصلنامه محیط زیست جانوری 12، شماره 2 (1399): 45-52. magiran.com/p2123720
Abolfazl Aghajanzadeh Golshani , Naser Maheri Sis, Ramin Salamatdoust Nobar, Yahya Ebrahimnezhad, Abolfazl Ghorbani, "Estimating nutritional value of wheat and barley grains by in vitro gas production technique using rumen and faeces liquor of Gezel rams", Journal of Animal Environment 12, no.2 (2020): 45-52. magiran.com/p2123720
ابوالفضل آقاجانزاده گلشنی، ناصر ماهری سیس، رامین سلامت دوست نوبر، یحیی ابراهیم نژاد، ابوالفضل قربانی، (1399). 'برآورد ارزش غذایی دانه های گندم و جو با روش تولید گاز آزمایشگاهی با استفاده از دو منبع میکروارگانیسم شیرابه شکمبه و سوسپانسیون مدفوع گوسفند قزل'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 12(2)، صص.45-52. magiran.com/p2123720
Abolfazl Aghajanzadeh Golshani , Naser Maheri Sis, Ramin Salamatdoust Nobar, Yahya Ebrahimnezhad, Abolfazl Ghorbani, (2020). 'Estimating nutritional value of wheat and barley grains by in vitro gas production technique using rumen and faeces liquor of Gezel rams', Journal of Animal Environment, 12(2), pp.45-52. magiran.com/p2123720
ابوالفضل آقاجانزاده گلشنی؛ ناصر ماهری سیس؛ رامین سلامت دوست نوبر؛ یحیی ابراهیم نژاد؛ ابوالفضل قربانی. "برآورد ارزش غذایی دانه های گندم و جو با روش تولید گاز آزمایشگاهی با استفاده از دو منبع میکروارگانیسم شیرابه شکمبه و سوسپانسیون مدفوع گوسفند قزل". فصلنامه محیط زیست جانوری، 12 ،2 ، 1399، 45-52. magiran.com/p2123720
Abolfazl Aghajanzadeh Golshani ; Naser Maheri Sis; Ramin Salamatdoust Nobar; Yahya Ebrahimnezhad; Abolfazl Ghorbani. "Estimating nutritional value of wheat and barley grains by in vitro gas production technique using rumen and faeces liquor of Gezel rams", Journal of Animal Environment, 12, 2, 2020, 45-52. magiran.com/p2123720
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال