ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی طیبی، صدیقه جهانگیری، (1399). تجمع زیستی فلز جیوه بافت های کلیه، کبد، عضله و پر پرندگان در خور موسی (مطالعه موردی: اگرت کوچک (Egretta garzetta) و پرستوی دریایی معمولی (Sterna hirundo))، فصلنامه محیط زیست جانوری، 12(2)، 75-82. magiran.com/p2123724
Mehdi Tayebi , Sadigheh Jahangiri, (2020). Bioaccumulation of Mercury using Liver,Kidney,Muscle and Feather Tissue in Mousa Creecks (Case study: Egretta garzetta and Sterna Hirundo ), Journal of Animal Environment, 12(2), 75-82. magiran.com/p2123724
مهدی طیبی، صدیقه جهانگیری، تجمع زیستی فلز جیوه بافت های کلیه، کبد، عضله و پر پرندگان در خور موسی (مطالعه موردی: اگرت کوچک (Egretta garzetta) و پرستوی دریایی معمولی (Sterna hirundo)). فصلنامه محیط زیست جانوری، 1399؛ 12(2): 75-82. magiran.com/p2123724
Mehdi Tayebi , Sadigheh Jahangiri, Bioaccumulation of Mercury using Liver,Kidney,Muscle and Feather Tissue in Mousa Creecks (Case study: Egretta garzetta and Sterna Hirundo ), Journal of Animal Environment, 2020; 12(2): 75-82. magiran.com/p2123724
مهدی طیبی، صدیقه جهانگیری، "تجمع زیستی فلز جیوه بافت های کلیه، کبد، عضله و پر پرندگان در خور موسی (مطالعه موردی: اگرت کوچک (Egretta garzetta) و پرستوی دریایی معمولی (Sterna hirundo))"، فصلنامه محیط زیست جانوری 12، شماره 2 (1399): 75-82. magiran.com/p2123724
Mehdi Tayebi , Sadigheh Jahangiri, "Bioaccumulation of Mercury using Liver,Kidney,Muscle and Feather Tissue in Mousa Creecks (Case study: Egretta garzetta and Sterna Hirundo )", Journal of Animal Environment 12, no.2 (2020): 75-82. magiran.com/p2123724
مهدی طیبی، صدیقه جهانگیری، (1399). 'تجمع زیستی فلز جیوه بافت های کلیه، کبد، عضله و پر پرندگان در خور موسی (مطالعه موردی: اگرت کوچک (Egretta garzetta) و پرستوی دریایی معمولی (Sterna hirundo))'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 12(2)، صص.75-82. magiran.com/p2123724
Mehdi Tayebi , Sadigheh Jahangiri, (2020). 'Bioaccumulation of Mercury using Liver,Kidney,Muscle and Feather Tissue in Mousa Creecks (Case study: Egretta garzetta and Sterna Hirundo )', Journal of Animal Environment, 12(2), pp.75-82. magiran.com/p2123724
مهدی طیبی؛ صدیقه جهانگیری. "تجمع زیستی فلز جیوه بافت های کلیه، کبد، عضله و پر پرندگان در خور موسی (مطالعه موردی: اگرت کوچک (Egretta garzetta) و پرستوی دریایی معمولی (Sterna hirundo))". فصلنامه محیط زیست جانوری، 12 ،2 ، 1399، 75-82. magiran.com/p2123724
Mehdi Tayebi ; Sadigheh Jahangiri. "Bioaccumulation of Mercury using Liver,Kidney,Muscle and Feather Tissue in Mousa Creecks (Case study: Egretta garzetta and Sterna Hirundo )", Journal of Animal Environment, 12, 2, 2020, 75-82. magiran.com/p2123724
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال