ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه ایزدی یزدان آبادی، غلامعلی مقدم، احمد نعمت الهی، حسین دقیق کیا، هادی سریر، (1399). اثرات سطوح مختلف آرژینین بر وضعیت آنتی اکسیدانی، صفات الشه و سطح سرمی کاروتنوئیدها در جوجه های گوشتی چالش یافته با spp Eimeria، فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 29(4)، 127-139. magiran.com/p2123795
F Izadi Yazdanabadi, Gh Moghaddam , A Nematollahi, H Daghighkia, H Sarir, (2020). Effects of different level of arginine on antioxidant status, serum carotenoid levels and carcass traits in broilers challenged with Eimeria spp, Journal of Animal Science Research, 29(4), 127-139. magiran.com/p2123795
فاطمه ایزدی یزدان آبادی، غلامعلی مقدم، احمد نعمت الهی، حسین دقیق کیا، هادی سریر، اثرات سطوح مختلف آرژینین بر وضعیت آنتی اکسیدانی، صفات الشه و سطح سرمی کاروتنوئیدها در جوجه های گوشتی چالش یافته با spp Eimeria. فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 1399؛ 29(4): 127-139. magiran.com/p2123795
F Izadi Yazdanabadi, Gh Moghaddam , A Nematollahi, H Daghighkia, H Sarir, Effects of different level of arginine on antioxidant status, serum carotenoid levels and carcass traits in broilers challenged with Eimeria spp, Journal of Animal Science Research, 2020; 29(4): 127-139. magiran.com/p2123795
فاطمه ایزدی یزدان آبادی، غلامعلی مقدم، احمد نعمت الهی، حسین دقیق کیا، هادی سریر، "اثرات سطوح مختلف آرژینین بر وضعیت آنتی اکسیدانی، صفات الشه و سطح سرمی کاروتنوئیدها در جوجه های گوشتی چالش یافته با spp Eimeria"، فصلنامه پژوهش های علوم دامی 29، شماره 4 (1399): 127-139. magiran.com/p2123795
F Izadi Yazdanabadi, Gh Moghaddam , A Nematollahi, H Daghighkia, H Sarir, "Effects of different level of arginine on antioxidant status, serum carotenoid levels and carcass traits in broilers challenged with Eimeria spp", Journal of Animal Science Research 29, no.4 (2020): 127-139. magiran.com/p2123795
فاطمه ایزدی یزدان آبادی، غلامعلی مقدم، احمد نعمت الهی، حسین دقیق کیا، هادی سریر، (1399). 'اثرات سطوح مختلف آرژینین بر وضعیت آنتی اکسیدانی، صفات الشه و سطح سرمی کاروتنوئیدها در جوجه های گوشتی چالش یافته با spp Eimeria'، فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 29(4)، صص.127-139. magiran.com/p2123795
F Izadi Yazdanabadi, Gh Moghaddam , A Nematollahi, H Daghighkia, H Sarir, (2020). 'Effects of different level of arginine on antioxidant status, serum carotenoid levels and carcass traits in broilers challenged with Eimeria spp', Journal of Animal Science Research, 29(4), pp.127-139. magiran.com/p2123795
فاطمه ایزدی یزدان آبادی؛ غلامعلی مقدم؛ احمد نعمت الهی؛ حسین دقیق کیا؛ هادی سریر. "اثرات سطوح مختلف آرژینین بر وضعیت آنتی اکسیدانی، صفات الشه و سطح سرمی کاروتنوئیدها در جوجه های گوشتی چالش یافته با spp Eimeria". فصلنامه پژوهش های علوم دامی، 29 ،4 ، 1399، 127-139. magiran.com/p2123795
F Izadi Yazdanabadi; Gh Moghaddam ; A Nematollahi; H Daghighkia; H Sarir. "Effects of different level of arginine on antioxidant status, serum carotenoid levels and carcass traits in broilers challenged with Eimeria spp", Journal of Animal Science Research, 29, 4, 2020, 127-139. magiran.com/p2123795
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال