ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین همتی، محمدصادق اسماعیلی دلشاد، میلاد صرافی، افروز حق دوست، پرنیان قدیمی، ذکیه جعفری پرور، (1399). فیستول شریانی وریدی پوپلیته آل پس از ترومای بلانت: گزارش یک مورد، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 19(2)، 213-218. magiran.com/p2124108
H. Hemmati, M. S. Esmaeili Delshad, M. Sarrafi, A. Haghdoost, P. Ghadimi, Z. Jafaryparvar, (2020). Popliteal Traumatic Arteriovenous Fistula after Blunt Trauma: A Case Report, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 19(2), 213-218. magiran.com/p2124108
حسین همتی، محمدصادق اسماعیلی دلشاد، میلاد صرافی، افروز حق دوست، پرنیان قدیمی، ذکیه جعفری پرور، فیستول شریانی وریدی پوپلیته آل پس از ترومای بلانت: گزارش یک مورد. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1399؛ 19(2): 213-218. magiran.com/p2124108
H. Hemmati, M. S. Esmaeili Delshad, M. Sarrafi, A. Haghdoost, P. Ghadimi, Z. Jafaryparvar, Popliteal Traumatic Arteriovenous Fistula after Blunt Trauma: A Case Report, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 2020; 19(2): 213-218. magiran.com/p2124108
حسین همتی، محمدصادق اسماعیلی دلشاد، میلاد صرافی، افروز حق دوست، پرنیان قدیمی، ذکیه جعفری پرور، "فیستول شریانی وریدی پوپلیته آل پس از ترومای بلانت: گزارش یک مورد"، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 19، شماره 2 (1399): 213-218. magiran.com/p2124108
H. Hemmati, M. S. Esmaeili Delshad, M. Sarrafi, A. Haghdoost, P. Ghadimi, Z. Jafaryparvar, "Popliteal Traumatic Arteriovenous Fistula after Blunt Trauma: A Case Report", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences 19, no.2 (2020): 213-218. magiran.com/p2124108
حسین همتی، محمدصادق اسماعیلی دلشاد، میلاد صرافی، افروز حق دوست، پرنیان قدیمی، ذکیه جعفری پرور، (1399). 'فیستول شریانی وریدی پوپلیته آل پس از ترومای بلانت: گزارش یک مورد'، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 19(2)، صص.213-218. magiran.com/p2124108
H. Hemmati, M. S. Esmaeili Delshad, M. Sarrafi, A. Haghdoost, P. Ghadimi, Z. Jafaryparvar, (2020). 'Popliteal Traumatic Arteriovenous Fistula after Blunt Trauma: A Case Report', Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 19(2), pp.213-218. magiran.com/p2124108
حسین همتی؛ محمدصادق اسماعیلی دلشاد؛ میلاد صرافی؛ افروز حق دوست؛ پرنیان قدیمی؛ ذکیه جعفری پرور. "فیستول شریانی وریدی پوپلیته آل پس از ترومای بلانت: گزارش یک مورد". مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 19 ،2 ، 1399، 213-218. magiran.com/p2124108
H. Hemmati; M. S. Esmaeili Delshad; M. Sarrafi; A. Haghdoost; P. Ghadimi; Z. Jafaryparvar. "Popliteal Traumatic Arteriovenous Fistula after Blunt Trauma: A Case Report", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 19, 2, 2020, 213-218. magiran.com/p2124108
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال