ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی بنیادی نایینی، سیروس امیرقدسی، احمد ماکویی، (1399). انتخاب همزمان تکنولوژی و روش انتقال بهینه آن از ارجح ترین تامین کننده با استفاده از روش تصمیم گیری ترکیبی بهترین-بدترین و تحلیل شبکه ای خاکستری، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 18(56)، 209-243. magiran.com/p2124167
Ali Bonyadi Naieni , Sirous Amirghodsi, Ahmad Makui, (2020). Simultaneous selection of the appropriate technology and its optimal technology transfer method from the preferred supplier applying BWM and grey ANP methods, Journal of Industrial Management Studies, 18(56), 209-243. magiran.com/p2124167
علی بنیادی نایینی، سیروس امیرقدسی، احمد ماکویی، انتخاب همزمان تکنولوژی و روش انتقال بهینه آن از ارجح ترین تامین کننده با استفاده از روش تصمیم گیری ترکیبی بهترین-بدترین و تحلیل شبکه ای خاکستری. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 1399؛ 18(56): 209-243. magiran.com/p2124167
Ali Bonyadi Naieni , Sirous Amirghodsi, Ahmad Makui, Simultaneous selection of the appropriate technology and its optimal technology transfer method from the preferred supplier applying BWM and grey ANP methods, Journal of Industrial Management Studies, 2020; 18(56): 209-243. magiran.com/p2124167
علی بنیادی نایینی، سیروس امیرقدسی، احمد ماکویی، "انتخاب همزمان تکنولوژی و روش انتقال بهینه آن از ارجح ترین تامین کننده با استفاده از روش تصمیم گیری ترکیبی بهترین-بدترین و تحلیل شبکه ای خاکستری"، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی 18، شماره 56 (1399): 209-243. magiran.com/p2124167
Ali Bonyadi Naieni , Sirous Amirghodsi, Ahmad Makui, "Simultaneous selection of the appropriate technology and its optimal technology transfer method from the preferred supplier applying BWM and grey ANP methods", Journal of Industrial Management Studies 18, no.56 (2020): 209-243. magiran.com/p2124167
علی بنیادی نایینی، سیروس امیرقدسی، احمد ماکویی، (1399). 'انتخاب همزمان تکنولوژی و روش انتقال بهینه آن از ارجح ترین تامین کننده با استفاده از روش تصمیم گیری ترکیبی بهترین-بدترین و تحلیل شبکه ای خاکستری'، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 18(56)، صص.209-243. magiran.com/p2124167
Ali Bonyadi Naieni , Sirous Amirghodsi, Ahmad Makui, (2020). 'Simultaneous selection of the appropriate technology and its optimal technology transfer method from the preferred supplier applying BWM and grey ANP methods', Journal of Industrial Management Studies, 18(56), pp.209-243. magiran.com/p2124167
علی بنیادی نایینی؛ سیروس امیرقدسی؛ احمد ماکویی. "انتخاب همزمان تکنولوژی و روش انتقال بهینه آن از ارجح ترین تامین کننده با استفاده از روش تصمیم گیری ترکیبی بهترین-بدترین و تحلیل شبکه ای خاکستری". فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 18 ،56 ، 1399، 209-243. magiran.com/p2124167
Ali Bonyadi Naieni ; Sirous Amirghodsi; Ahmad Makui. "Simultaneous selection of the appropriate technology and its optimal technology transfer method from the preferred supplier applying BWM and grey ANP methods", Journal of Industrial Management Studies, 18, 56, 2020, 209-243. magiran.com/p2124167
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال