ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا خزائی، مطلب بایزیدی، ایمان باباییان، (1398). بررسی هم زمان عدم قطعیت های نوسانات اقلیمی و سناریوهای انتشار در ارزیابی اثرات تغییر اقلیم آینده بر دما و بارش زنجان، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(10)، 15-30. magiran.com/p2124387
MohammadReza Khazaei , Motalleb Byzedi, Iman Babaeian, (2019). Estimation of Joint Uncertainties Due to Natural Climate Variability and Emission Scenarios in Climate Change Assessment on Precipitation and Temperature in Zanjan, Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(10), 15-30. magiran.com/p2124387
محمدرضا خزائی، مطلب بایزیدی، ایمان باباییان، بررسی هم زمان عدم قطعیت های نوسانات اقلیمی و سناریوهای انتشار در ارزیابی اثرات تغییر اقلیم آینده بر دما و بارش زنجان. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1398؛ 21(10): 15-30. magiran.com/p2124387
MohammadReza Khazaei , Motalleb Byzedi, Iman Babaeian, Estimation of Joint Uncertainties Due to Natural Climate Variability and Emission Scenarios in Climate Change Assessment on Precipitation and Temperature in Zanjan, Journal of Environmental Sciences and Technology, 2019; 21(10): 15-30. magiran.com/p2124387
محمدرضا خزائی، مطلب بایزیدی، ایمان باباییان، "بررسی هم زمان عدم قطعیت های نوسانات اقلیمی و سناریوهای انتشار در ارزیابی اثرات تغییر اقلیم آینده بر دما و بارش زنجان"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 21، شماره 10 (1398): 15-30. magiran.com/p2124387
MohammadReza Khazaei , Motalleb Byzedi, Iman Babaeian, "Estimation of Joint Uncertainties Due to Natural Climate Variability and Emission Scenarios in Climate Change Assessment on Precipitation and Temperature in Zanjan", Journal of Environmental Sciences and Technology 21, no.10 (2019): 15-30. magiran.com/p2124387
محمدرضا خزائی، مطلب بایزیدی، ایمان باباییان، (1398). 'بررسی هم زمان عدم قطعیت های نوسانات اقلیمی و سناریوهای انتشار در ارزیابی اثرات تغییر اقلیم آینده بر دما و بارش زنجان'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(10)، صص.15-30. magiran.com/p2124387
MohammadReza Khazaei , Motalleb Byzedi, Iman Babaeian, (2019). 'Estimation of Joint Uncertainties Due to Natural Climate Variability and Emission Scenarios in Climate Change Assessment on Precipitation and Temperature in Zanjan', Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(10), pp.15-30. magiran.com/p2124387
محمدرضا خزائی؛ مطلب بایزیدی؛ ایمان باباییان. "بررسی هم زمان عدم قطعیت های نوسانات اقلیمی و سناریوهای انتشار در ارزیابی اثرات تغییر اقلیم آینده بر دما و بارش زنجان". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21 ،10 ، 1398، 15-30. magiran.com/p2124387
MohammadReza Khazaei ; Motalleb Byzedi; Iman Babaeian. "Estimation of Joint Uncertainties Due to Natural Climate Variability and Emission Scenarios in Climate Change Assessment on Precipitation and Temperature in Zanjan", Journal of Environmental Sciences and Technology, 21, 10, 2019, 15-30. magiran.com/p2124387
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال