ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پویا فرحانی، سید علی جوزی، سعید ملماسی، (1398). ارائه برنامه مدیریت راهبردی امحاء پسماند های بیمارستانی با استفاده ازتلفیق روش های SPACE و Freeman (مطالعه موردی بیمارستان دکتر شریعتی تهران)، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(10)، 117-127. magiran.com/p2124395
Pooya Farhani, Seyed Ali Jozi , Saeed Malmasi, (2019). Presentation of Strategic Management Program for Disposal of Hospital Wastes Using Combination of SPACE and Freeman Methods. (Case Study Dr. Shariati Hospital of Tehran), Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(10), 117-127. magiran.com/p2124395
پویا فرحانی، سید علی جوزی، سعید ملماسی، ارائه برنامه مدیریت راهبردی امحاء پسماند های بیمارستانی با استفاده ازتلفیق روش های SPACE و Freeman (مطالعه موردی بیمارستان دکتر شریعتی تهران). فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1398؛ 21(10): 117-127. magiran.com/p2124395
Pooya Farhani, Seyed Ali Jozi , Saeed Malmasi, Presentation of Strategic Management Program for Disposal of Hospital Wastes Using Combination of SPACE and Freeman Methods. (Case Study Dr. Shariati Hospital of Tehran), Journal of Environmental Sciences and Technology, 2019; 21(10): 117-127. magiran.com/p2124395
پویا فرحانی، سید علی جوزی، سعید ملماسی، "ارائه برنامه مدیریت راهبردی امحاء پسماند های بیمارستانی با استفاده ازتلفیق روش های SPACE و Freeman (مطالعه موردی بیمارستان دکتر شریعتی تهران)"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 21، شماره 10 (1398): 117-127. magiran.com/p2124395
Pooya Farhani, Seyed Ali Jozi , Saeed Malmasi, "Presentation of Strategic Management Program for Disposal of Hospital Wastes Using Combination of SPACE and Freeman Methods. (Case Study Dr. Shariati Hospital of Tehran)", Journal of Environmental Sciences and Technology 21, no.10 (2019): 117-127. magiran.com/p2124395
پویا فرحانی، سید علی جوزی، سعید ملماسی، (1398). 'ارائه برنامه مدیریت راهبردی امحاء پسماند های بیمارستانی با استفاده ازتلفیق روش های SPACE و Freeman (مطالعه موردی بیمارستان دکتر شریعتی تهران)'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(10)، صص.117-127. magiran.com/p2124395
Pooya Farhani, Seyed Ali Jozi , Saeed Malmasi, (2019). 'Presentation of Strategic Management Program for Disposal of Hospital Wastes Using Combination of SPACE and Freeman Methods. (Case Study Dr. Shariati Hospital of Tehran)', Journal of Environmental Sciences and Technology, 21(10), pp.117-127. magiran.com/p2124395
پویا فرحانی؛ سید علی جوزی؛ سعید ملماسی. "ارائه برنامه مدیریت راهبردی امحاء پسماند های بیمارستانی با استفاده ازتلفیق روش های SPACE و Freeman (مطالعه موردی بیمارستان دکتر شریعتی تهران)". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21 ،10 ، 1398، 117-127. magiran.com/p2124395
Pooya Farhani; Seyed Ali Jozi ; Saeed Malmasi. "Presentation of Strategic Management Program for Disposal of Hospital Wastes Using Combination of SPACE and Freeman Methods. (Case Study Dr. Shariati Hospital of Tehran)", Journal of Environmental Sciences and Technology, 21, 10, 2019, 117-127. magiran.com/p2124395
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال