ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناهید مقدم منش، علیرضا فارسی، مریم کاویانی، (1399). تعیین تاثیر تمرینات مقاومتی هم طول و کوتاه شونده با کش ورزشی بر سرعت راه رفتن و زمان اتکای دوگانه در زنان سالمند، نشریه سالمندشناسی، 4(4)، 30-39. magiran.com/p2124776
Nahid Moghadammanesh, Alireza Farsi, Maryam Kavyani, (2020). Determining the effect of isometric and concentric resistance training with MSD band on walking speed and dual support time in older women, Journal Of Gerontology, 4(4), 30-39. magiran.com/p2124776
ناهید مقدم منش، علیرضا فارسی، مریم کاویانی، تعیین تاثیر تمرینات مقاومتی هم طول و کوتاه شونده با کش ورزشی بر سرعت راه رفتن و زمان اتکای دوگانه در زنان سالمند. نشریه سالمندشناسی، 1399؛ 4(4): 30-39. magiran.com/p2124776
Nahid Moghadammanesh, Alireza Farsi, Maryam Kavyani, Determining the effect of isometric and concentric resistance training with MSD band on walking speed and dual support time in older women, Journal Of Gerontology, 2020; 4(4): 30-39. magiran.com/p2124776
ناهید مقدم منش، علیرضا فارسی، مریم کاویانی، "تعیین تاثیر تمرینات مقاومتی هم طول و کوتاه شونده با کش ورزشی بر سرعت راه رفتن و زمان اتکای دوگانه در زنان سالمند"، نشریه سالمندشناسی 4، شماره 4 (1399): 30-39. magiran.com/p2124776
Nahid Moghadammanesh, Alireza Farsi, Maryam Kavyani, "Determining the effect of isometric and concentric resistance training with MSD band on walking speed and dual support time in older women", Journal Of Gerontology 4, no.4 (2020): 30-39. magiran.com/p2124776
ناهید مقدم منش، علیرضا فارسی، مریم کاویانی، (1399). 'تعیین تاثیر تمرینات مقاومتی هم طول و کوتاه شونده با کش ورزشی بر سرعت راه رفتن و زمان اتکای دوگانه در زنان سالمند'، نشریه سالمندشناسی، 4(4)، صص.30-39. magiran.com/p2124776
Nahid Moghadammanesh, Alireza Farsi, Maryam Kavyani, (2020). 'Determining the effect of isometric and concentric resistance training with MSD band on walking speed and dual support time in older women', Journal Of Gerontology, 4(4), pp.30-39. magiran.com/p2124776
ناهید مقدم منش؛ علیرضا فارسی؛ مریم کاویانی. "تعیین تاثیر تمرینات مقاومتی هم طول و کوتاه شونده با کش ورزشی بر سرعت راه رفتن و زمان اتکای دوگانه در زنان سالمند". نشریه سالمندشناسی، 4 ،4 ، 1399، 30-39. magiran.com/p2124776
Nahid Moghadammanesh; Alireza Farsi; Maryam Kavyani. "Determining the effect of isometric and concentric resistance training with MSD band on walking speed and dual support time in older women", Journal Of Gerontology, 4, 4, 2020, 30-39. magiran.com/p2124776
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال