ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی کوشکستانی، محسن پروانی، محمدرضا حسینی، سهراب رضایی، (1399). بررسی عملکرد شناختی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان آسایشگاه شهر تهران در سال 1397، نشریه سالمندشناسی، 4(4)، 40-47. magiran.com/p2124777
Mehdi Kushkestani, Mohsen Parvani, MohammadReza Hosseini, Sohrab Rezaei, (2020). Investigating the cognitive function of the elderly and related factors in nursing homes in Tehran in 2019, Journal Of Gerontology, 4(4), 40-47. magiran.com/p2124777
مهدی کوشکستانی، محسن پروانی، محمدرضا حسینی، سهراب رضایی، بررسی عملکرد شناختی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان آسایشگاه شهر تهران در سال 1397. نشریه سالمندشناسی، 1399؛ 4(4): 40-47. magiran.com/p2124777
Mehdi Kushkestani, Mohsen Parvani, MohammadReza Hosseini, Sohrab Rezaei, Investigating the cognitive function of the elderly and related factors in nursing homes in Tehran in 2019, Journal Of Gerontology, 2020; 4(4): 40-47. magiran.com/p2124777
مهدی کوشکستانی، محسن پروانی، محمدرضا حسینی، سهراب رضایی، "بررسی عملکرد شناختی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان آسایشگاه شهر تهران در سال 1397"، نشریه سالمندشناسی 4، شماره 4 (1399): 40-47. magiran.com/p2124777
Mehdi Kushkestani, Mohsen Parvani, MohammadReza Hosseini, Sohrab Rezaei, "Investigating the cognitive function of the elderly and related factors in nursing homes in Tehran in 2019", Journal Of Gerontology 4, no.4 (2020): 40-47. magiran.com/p2124777
مهدی کوشکستانی، محسن پروانی، محمدرضا حسینی، سهراب رضایی، (1399). 'بررسی عملکرد شناختی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان آسایشگاه شهر تهران در سال 1397'، نشریه سالمندشناسی، 4(4)، صص.40-47. magiran.com/p2124777
Mehdi Kushkestani, Mohsen Parvani, MohammadReza Hosseini, Sohrab Rezaei, (2020). 'Investigating the cognitive function of the elderly and related factors in nursing homes in Tehran in 2019', Journal Of Gerontology, 4(4), pp.40-47. magiran.com/p2124777
مهدی کوشکستانی؛ محسن پروانی؛ محمدرضا حسینی؛ سهراب رضایی. "بررسی عملکرد شناختی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان آسایشگاه شهر تهران در سال 1397". نشریه سالمندشناسی، 4 ،4 ، 1399، 40-47. magiran.com/p2124777
Mehdi Kushkestani; Mohsen Parvani; MohammadReza Hosseini; Sohrab Rezaei. "Investigating the cognitive function of the elderly and related factors in nursing homes in Tehran in 2019", Journal Of Gerontology, 4, 4, 2020, 40-47. magiran.com/p2124777
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال