ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد نصیری فخراباد، وحید راشدی، محمدعلی مروتی شریف آبادی، مرتضی نصیری فخراباد، حسن رضایی پندری، (1399). تاثیر تفریح درمانی بر کیفیت زندگی زنان سالمند در مرکز روزانه، نشریه سالمندشناسی، 4(4)، 59-67. magiran.com/p2124779
Mohammad Nasiri Fakhrabad, Vahid Rashedi, MohammadAli Morowatisharifabad, Morteza Nasiri Fakhrabad, Hasan Rezaei Pandari, (2020). Effect of recreation therapy on quality of life among older women in the daycare center, Journal Of Gerontology, 4(4), 59-67. magiran.com/p2124779
محمد نصیری فخراباد، وحید راشدی، محمدعلی مروتی شریف آبادی، مرتضی نصیری فخراباد، حسن رضایی پندری، تاثیر تفریح درمانی بر کیفیت زندگی زنان سالمند در مرکز روزانه. نشریه سالمندشناسی، 1399؛ 4(4): 59-67. magiran.com/p2124779
Mohammad Nasiri Fakhrabad, Vahid Rashedi, MohammadAli Morowatisharifabad, Morteza Nasiri Fakhrabad, Hasan Rezaei Pandari, Effect of recreation therapy on quality of life among older women in the daycare center, Journal Of Gerontology, 2020; 4(4): 59-67. magiran.com/p2124779
محمد نصیری فخراباد، وحید راشدی، محمدعلی مروتی شریف آبادی، مرتضی نصیری فخراباد، حسن رضایی پندری، "تاثیر تفریح درمانی بر کیفیت زندگی زنان سالمند در مرکز روزانه"، نشریه سالمندشناسی 4، شماره 4 (1399): 59-67. magiran.com/p2124779
Mohammad Nasiri Fakhrabad, Vahid Rashedi, MohammadAli Morowatisharifabad, Morteza Nasiri Fakhrabad, Hasan Rezaei Pandari, "Effect of recreation therapy on quality of life among older women in the daycare center", Journal Of Gerontology 4, no.4 (2020): 59-67. magiran.com/p2124779
محمد نصیری فخراباد، وحید راشدی، محمدعلی مروتی شریف آبادی، مرتضی نصیری فخراباد، حسن رضایی پندری، (1399). 'تاثیر تفریح درمانی بر کیفیت زندگی زنان سالمند در مرکز روزانه'، نشریه سالمندشناسی، 4(4)، صص.59-67. magiran.com/p2124779
Mohammad Nasiri Fakhrabad, Vahid Rashedi, MohammadAli Morowatisharifabad, Morteza Nasiri Fakhrabad, Hasan Rezaei Pandari, (2020). 'Effect of recreation therapy on quality of life among older women in the daycare center', Journal Of Gerontology, 4(4), pp.59-67. magiran.com/p2124779
محمد نصیری فخراباد؛ وحید راشدی؛ محمدعلی مروتی شریف آبادی؛ مرتضی نصیری فخراباد؛ حسن رضایی پندری. "تاثیر تفریح درمانی بر کیفیت زندگی زنان سالمند در مرکز روزانه". نشریه سالمندشناسی، 4 ،4 ، 1399، 59-67. magiran.com/p2124779
Mohammad Nasiri Fakhrabad; Vahid Rashedi; MohammadAli Morowatisharifabad; Morteza Nasiri Fakhrabad; Hasan Rezaei Pandari. "Effect of recreation therapy on quality of life among older women in the daycare center", Journal Of Gerontology, 4, 4, 2020, 59-67. magiran.com/p2124779
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال