ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی عابدینی، حمیدرضا ایرانی، حمیدرضا یزدانی، (1398). مسایل کانال بازاریابی داروهای گیاهی از منظر شرکت های پخش دارو، مجله پیاورد سلامت، 13(6)، 450-462. magiran.com/p2124798
Ali Abedini Abedini, Hamidreza Irani, Hamidreza Yazdani, (2020). Marketing Channel Problems of Herbal Medicines from the Perspective of Pharmaceutical Distribution Companies, Payavard Salamat, 13(6), 450-462. magiran.com/p2124798
علی عابدینی، حمیدرضا ایرانی، حمیدرضا یزدانی، مسایل کانال بازاریابی داروهای گیاهی از منظر شرکت های پخش دارو. مجله پیاورد سلامت، 1398؛ 13(6): 450-462. magiran.com/p2124798
Ali Abedini Abedini, Hamidreza Irani, Hamidreza Yazdani, Marketing Channel Problems of Herbal Medicines from the Perspective of Pharmaceutical Distribution Companies, Payavard Salamat, 2020; 13(6): 450-462. magiran.com/p2124798
علی عابدینی، حمیدرضا ایرانی، حمیدرضا یزدانی، "مسایل کانال بازاریابی داروهای گیاهی از منظر شرکت های پخش دارو"، مجله پیاورد سلامت 13، شماره 6 (1398): 450-462. magiran.com/p2124798
Ali Abedini Abedini, Hamidreza Irani, Hamidreza Yazdani, "Marketing Channel Problems of Herbal Medicines from the Perspective of Pharmaceutical Distribution Companies", Payavard Salamat 13, no.6 (2020): 450-462. magiran.com/p2124798
علی عابدینی، حمیدرضا ایرانی، حمیدرضا یزدانی، (1398). 'مسایل کانال بازاریابی داروهای گیاهی از منظر شرکت های پخش دارو'، مجله پیاورد سلامت، 13(6)، صص.450-462. magiran.com/p2124798
Ali Abedini Abedini, Hamidreza Irani, Hamidreza Yazdani, (2020). 'Marketing Channel Problems of Herbal Medicines from the Perspective of Pharmaceutical Distribution Companies', Payavard Salamat, 13(6), pp.450-462. magiran.com/p2124798
علی عابدینی؛ حمیدرضا ایرانی؛ حمیدرضا یزدانی. "مسایل کانال بازاریابی داروهای گیاهی از منظر شرکت های پخش دارو". مجله پیاورد سلامت، 13 ،6 ، 1398، 450-462. magiran.com/p2124798
Ali Abedini Abedini; Hamidreza Irani; Hamidreza Yazdani. "Marketing Channel Problems of Herbal Medicines from the Perspective of Pharmaceutical Distribution Companies", Payavard Salamat, 13, 6, 2020, 450-462. magiran.com/p2124798
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال