ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن مسلم زاده، سعید فرزین، حجت کرمی، (1399). ارزیابی بهبود ایستایی و دقت پیش بینی مدل های سری زمانی دبی رودخانه تحت تاثیر رهیافت تفاضل گیری (مطالعه موردی: رودخانه دز)، مجله مهندسی آبیاری و آب ایران، 10(39)، 82-97. magiran.com/p2125026
Mohsen Moslemzadeh, Saeed Farzin , Hojat Karami, (2020). Assessing the Improvement of Stability and Precision of Predicting the Time Series Models of River Flow under the influence of Differential Approach (Case study: Dez River), Irrigation & Water Engineering, 10(39), 82-97. magiran.com/p2125026
محسن مسلم زاده، سعید فرزین، حجت کرمی، ارزیابی بهبود ایستایی و دقت پیش بینی مدل های سری زمانی دبی رودخانه تحت تاثیر رهیافت تفاضل گیری (مطالعه موردی: رودخانه دز). مجله مهندسی آبیاری و آب ایران، 1399؛ 10(39): 82-97. magiran.com/p2125026
Mohsen Moslemzadeh, Saeed Farzin , Hojat Karami, Assessing the Improvement of Stability and Precision of Predicting the Time Series Models of River Flow under the influence of Differential Approach (Case study: Dez River), Irrigation & Water Engineering, 2020; 10(39): 82-97. magiran.com/p2125026
محسن مسلم زاده، سعید فرزین، حجت کرمی، "ارزیابی بهبود ایستایی و دقت پیش بینی مدل های سری زمانی دبی رودخانه تحت تاثیر رهیافت تفاضل گیری (مطالعه موردی: رودخانه دز)"، مجله مهندسی آبیاری و آب ایران 10، شماره 39 (1399): 82-97. magiran.com/p2125026
Mohsen Moslemzadeh, Saeed Farzin , Hojat Karami, "Assessing the Improvement of Stability and Precision of Predicting the Time Series Models of River Flow under the influence of Differential Approach (Case study: Dez River)", Irrigation & Water Engineering 10, no.39 (2020): 82-97. magiran.com/p2125026
محسن مسلم زاده، سعید فرزین، حجت کرمی، (1399). 'ارزیابی بهبود ایستایی و دقت پیش بینی مدل های سری زمانی دبی رودخانه تحت تاثیر رهیافت تفاضل گیری (مطالعه موردی: رودخانه دز)'، مجله مهندسی آبیاری و آب ایران، 10(39)، صص.82-97. magiran.com/p2125026
Mohsen Moslemzadeh, Saeed Farzin , Hojat Karami, (2020). 'Assessing the Improvement of Stability and Precision of Predicting the Time Series Models of River Flow under the influence of Differential Approach (Case study: Dez River)', Irrigation & Water Engineering, 10(39), pp.82-97. magiran.com/p2125026
محسن مسلم زاده؛ سعید فرزین؛ حجت کرمی. "ارزیابی بهبود ایستایی و دقت پیش بینی مدل های سری زمانی دبی رودخانه تحت تاثیر رهیافت تفاضل گیری (مطالعه موردی: رودخانه دز)". مجله مهندسی آبیاری و آب ایران، 10 ،39 ، 1399، 82-97. magiran.com/p2125026
Mohsen Moslemzadeh; Saeed Farzin ; Hojat Karami. "Assessing the Improvement of Stability and Precision of Predicting the Time Series Models of River Flow under the influence of Differential Approach (Case study: Dez River)", Irrigation & Water Engineering, 10, 39, 2020, 82-97. magiran.com/p2125026
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال