ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناهید صفری، (1398). آیین دادرسی دعاوی خانوادگی در قانون جدید حمایت خانواده از منظر اصول خاص حاکم بر این دعاوی، نشریه فقه و حقوق خانواده، 24(70)، 91-116. magiran.com/p2125192
Nahid Safari , (2019). The Procedure of the family litigation in the new family protection Act from the perspective of the special principles governing these litigations., Family Law and Jurisprudence, 24(70), 91-116. magiran.com/p2125192
ناهید صفری، آیین دادرسی دعاوی خانوادگی در قانون جدید حمایت خانواده از منظر اصول خاص حاکم بر این دعاوی. نشریه فقه و حقوق خانواده، 1398؛ 24(70): 91-116. magiran.com/p2125192
Nahid Safari , The Procedure of the family litigation in the new family protection Act from the perspective of the special principles governing these litigations., Family Law and Jurisprudence, 2019; 24(70): 91-116. magiran.com/p2125192
ناهید صفری، "آیین دادرسی دعاوی خانوادگی در قانون جدید حمایت خانواده از منظر اصول خاص حاکم بر این دعاوی"، نشریه فقه و حقوق خانواده 24، شماره 70 (1398): 91-116. magiran.com/p2125192
Nahid Safari , "The Procedure of the family litigation in the new family protection Act from the perspective of the special principles governing these litigations.", Family Law and Jurisprudence 24, no.70 (2019): 91-116. magiran.com/p2125192
ناهید صفری، (1398). 'آیین دادرسی دعاوی خانوادگی در قانون جدید حمایت خانواده از منظر اصول خاص حاکم بر این دعاوی'، نشریه فقه و حقوق خانواده، 24(70)، صص.91-116. magiran.com/p2125192
Nahid Safari , (2019). 'The Procedure of the family litigation in the new family protection Act from the perspective of the special principles governing these litigations.', Family Law and Jurisprudence, 24(70), pp.91-116. magiran.com/p2125192
ناهید صفری. "آیین دادرسی دعاوی خانوادگی در قانون جدید حمایت خانواده از منظر اصول خاص حاکم بر این دعاوی". نشریه فقه و حقوق خانواده، 24 ،70 ، 1398، 91-116. magiran.com/p2125192
Nahid Safari . "The Procedure of the family litigation in the new family protection Act from the perspective of the special principles governing these litigations.", Family Law and Jurisprudence, 24, 70, 2019, 91-116. magiran.com/p2125192
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال