ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یاسر جلیل پور، لیلا ابراهیمی، بهزاد فولادی، حسن رجبی، (1399). بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در بین کاربران کامپیوتر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان با روش ROSA و پرسشنامه CMDQ، نشریه آرشیو بهداشت حرفه ای، 4(2)، 563-569. magiran.com/p2125205
Yasser Jalilpour, Leila Ebrahimi, Behzad Fouladi, Hassan Rajabi-Vardanjani, Mojtaba Jahanifar, (2020). Investigating the Musculoskeletal Disorders among Computer Users of Lordegan Health Network by ROSA Method and CMDQ Questionnaire, Archives Of Occupational Health, 4(2), 563-569. magiran.com/p2125205
یاسر جلیل پور، لیلا ابراهیمی، بهزاد فولادی، حسن رجبی، بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در بین کاربران کامپیوتر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان با روش ROSA و پرسشنامه CMDQ. نشریه آرشیو بهداشت حرفه ای، 1399؛ 4(2): 563-569. magiran.com/p2125205
Yasser Jalilpour, Leila Ebrahimi, Behzad Fouladi, Hassan Rajabi-Vardanjani, Mojtaba Jahanifar, Investigating the Musculoskeletal Disorders among Computer Users of Lordegan Health Network by ROSA Method and CMDQ Questionnaire, Archives Of Occupational Health, 2020; 4(2): 563-569. magiran.com/p2125205
یاسر جلیل پور، لیلا ابراهیمی، بهزاد فولادی، حسن رجبی، "بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در بین کاربران کامپیوتر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان با روش ROSA و پرسشنامه CMDQ"، نشریه آرشیو بهداشت حرفه ای 4، شماره 2 (1399): 563-569. magiran.com/p2125205
Yasser Jalilpour, Leila Ebrahimi, Behzad Fouladi, Hassan Rajabi-Vardanjani, Mojtaba Jahanifar, "Investigating the Musculoskeletal Disorders among Computer Users of Lordegan Health Network by ROSA Method and CMDQ Questionnaire", Archives Of Occupational Health 4, no.2 (2020): 563-569. magiran.com/p2125205
یاسر جلیل پور، لیلا ابراهیمی، بهزاد فولادی، حسن رجبی، (1399). 'بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در بین کاربران کامپیوتر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان با روش ROSA و پرسشنامه CMDQ'، نشریه آرشیو بهداشت حرفه ای، 4(2)، صص.563-569. magiran.com/p2125205
Yasser Jalilpour, Leila Ebrahimi, Behzad Fouladi, Hassan Rajabi-Vardanjani, Mojtaba Jahanifar, (2020). 'Investigating the Musculoskeletal Disorders among Computer Users of Lordegan Health Network by ROSA Method and CMDQ Questionnaire', Archives Of Occupational Health, 4(2), pp.563-569. magiran.com/p2125205
یاسر جلیل پور؛ لیلا ابراهیمی؛ بهزاد فولادی؛ حسن رجبی. "بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در بین کاربران کامپیوتر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان با روش ROSA و پرسشنامه CMDQ". نشریه آرشیو بهداشت حرفه ای، 4 ،2 ، 1399، 563-569. magiran.com/p2125205
Yasser Jalilpour; Leila Ebrahimi; Behzad Fouladi; Hassan Rajabi-Vardanjani; Mojtaba Jahanifar. "Investigating the Musculoskeletal Disorders among Computer Users of Lordegan Health Network by ROSA Method and CMDQ Questionnaire", Archives Of Occupational Health, 4, 2, 2020, 563-569. magiran.com/p2125205
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال