ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آمنه گلباغی، لیلا نعمت پور، بهزاد فولادی دهقی، (1399). مقایسه ریسک فاکتورهای ناشی از اختلالات اسکلتی عضلانی مونتاژکاران با استفاده از روش های MFA و NERPA در یک شرکت قطعات الکتریکی، نشریه آرشیو بهداشت حرفه ای، 4(2)، 577-584. magiran.com/p2125207
Ameneh Golbaghi, Leila Nematpour, Behzad Fouladi Dehaghi, (2020). The Comparison of Risk Factors Caused by Musculoskeletal Disorders in Female Assembly Workers utilizing MFA and NERPA Methods, Archives Of Occupational Health, 4(2), 577-584. magiran.com/p2125207
آمنه گلباغی، لیلا نعمت پور، بهزاد فولادی دهقی، مقایسه ریسک فاکتورهای ناشی از اختلالات اسکلتی عضلانی مونتاژکاران با استفاده از روش های MFA و NERPA در یک شرکت قطعات الکتریکی. نشریه آرشیو بهداشت حرفه ای، 1399؛ 4(2): 577-584. magiran.com/p2125207
Ameneh Golbaghi, Leila Nematpour, Behzad Fouladi Dehaghi, The Comparison of Risk Factors Caused by Musculoskeletal Disorders in Female Assembly Workers utilizing MFA and NERPA Methods, Archives Of Occupational Health, 2020; 4(2): 577-584. magiran.com/p2125207
آمنه گلباغی، لیلا نعمت پور، بهزاد فولادی دهقی، "مقایسه ریسک فاکتورهای ناشی از اختلالات اسکلتی عضلانی مونتاژکاران با استفاده از روش های MFA و NERPA در یک شرکت قطعات الکتریکی"، نشریه آرشیو بهداشت حرفه ای 4، شماره 2 (1399): 577-584. magiran.com/p2125207
Ameneh Golbaghi, Leila Nematpour, Behzad Fouladi Dehaghi, "The Comparison of Risk Factors Caused by Musculoskeletal Disorders in Female Assembly Workers utilizing MFA and NERPA Methods", Archives Of Occupational Health 4, no.2 (2020): 577-584. magiran.com/p2125207
آمنه گلباغی، لیلا نعمت پور، بهزاد فولادی دهقی، (1399). 'مقایسه ریسک فاکتورهای ناشی از اختلالات اسکلتی عضلانی مونتاژکاران با استفاده از روش های MFA و NERPA در یک شرکت قطعات الکتریکی'، نشریه آرشیو بهداشت حرفه ای، 4(2)، صص.577-584. magiran.com/p2125207
Ameneh Golbaghi, Leila Nematpour, Behzad Fouladi Dehaghi, (2020). 'The Comparison of Risk Factors Caused by Musculoskeletal Disorders in Female Assembly Workers utilizing MFA and NERPA Methods', Archives Of Occupational Health, 4(2), pp.577-584. magiran.com/p2125207
آمنه گلباغی؛ لیلا نعمت پور؛ بهزاد فولادی دهقی. "مقایسه ریسک فاکتورهای ناشی از اختلالات اسکلتی عضلانی مونتاژکاران با استفاده از روش های MFA و NERPA در یک شرکت قطعات الکتریکی". نشریه آرشیو بهداشت حرفه ای، 4 ،2 ، 1399، 577-584. magiran.com/p2125207
Ameneh Golbaghi; Leila Nematpour; Behzad Fouladi Dehaghi. "The Comparison of Risk Factors Caused by Musculoskeletal Disorders in Female Assembly Workers utilizing MFA and NERPA Methods", Archives Of Occupational Health, 4, 2, 2020, 577-584. magiran.com/p2125207
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال