ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا فرید اعلایی، آرمان لطیفی، رضا پیوندی، علی افکاری، زهرا محمدی، (1399). بررسی عوامل مرتبط با تصادفات جاده ای محور مراغه-هشترود؛ یک مطالعه مقطعی، مجله طب اورژانس ایران، 7(1)، 7. magiran.com/p2125782
Gholamreza Faridaalaee, Arman Latifi, Reza Peyvandi, Ali Afkari, Zahra Mohammadi, (2020). Factors Related to Car Accidents in Maragheh-Hashtrood Road; A Cross Sectional Study, Iranian Journal of Emergency medicine, 7(1), 7. magiran.com/p2125782
غلامرضا فرید اعلایی، آرمان لطیفی، رضا پیوندی، علی افکاری، زهرا محمدی، بررسی عوامل مرتبط با تصادفات جاده ای محور مراغه-هشترود؛ یک مطالعه مقطعی. مجله طب اورژانس ایران، 1399؛ 7(1): 7. magiran.com/p2125782
Gholamreza Faridaalaee, Arman Latifi, Reza Peyvandi, Ali Afkari, Zahra Mohammadi, Factors Related to Car Accidents in Maragheh-Hashtrood Road; A Cross Sectional Study, Iranian Journal of Emergency medicine, 2020; 7(1): 7. magiran.com/p2125782
غلامرضا فرید اعلایی، آرمان لطیفی، رضا پیوندی، علی افکاری، زهرا محمدی، "بررسی عوامل مرتبط با تصادفات جاده ای محور مراغه-هشترود؛ یک مطالعه مقطعی"، مجله طب اورژانس ایران 7، شماره 1 (1399): 7. magiran.com/p2125782
Gholamreza Faridaalaee, Arman Latifi, Reza Peyvandi, Ali Afkari, Zahra Mohammadi, "Factors Related to Car Accidents in Maragheh-Hashtrood Road; A Cross Sectional Study", Iranian Journal of Emergency medicine 7, no.1 (2020): 7. magiran.com/p2125782
غلامرضا فرید اعلایی، آرمان لطیفی، رضا پیوندی، علی افکاری، زهرا محمدی، (1399). 'بررسی عوامل مرتبط با تصادفات جاده ای محور مراغه-هشترود؛ یک مطالعه مقطعی'، مجله طب اورژانس ایران، 7(1)، صص.7. magiran.com/p2125782
Gholamreza Faridaalaee, Arman Latifi, Reza Peyvandi, Ali Afkari, Zahra Mohammadi, (2020). 'Factors Related to Car Accidents in Maragheh-Hashtrood Road; A Cross Sectional Study', Iranian Journal of Emergency medicine, 7(1), pp.7. magiran.com/p2125782
غلامرضا فرید اعلایی؛ آرمان لطیفی؛ رضا پیوندی؛ علی افکاری؛ زهرا محمدی. "بررسی عوامل مرتبط با تصادفات جاده ای محور مراغه-هشترود؛ یک مطالعه مقطعی". مجله طب اورژانس ایران، 7 ،1 ، 1399، 7. magiran.com/p2125782
Gholamreza Faridaalaee; Arman Latifi; Reza Peyvandi; Ali Afkari; Zahra Mohammadi. "Factors Related to Car Accidents in Maragheh-Hashtrood Road; A Cross Sectional Study", Iranian Journal of Emergency medicine, 7, 1, 2020, 7. magiran.com/p2125782
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال