ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی تفضلی مقدم، مریم بحرینی، (1399). نیاز به اقدام جامع جهت پیشگیری، تشخیص و درمان مسمومیت با سرب ناشی از اپیوم؛ نامه به سردبیر، مجله طب اورژانس ایران، 7(1)، 8. magiran.com/p2125793
Ali Tafazoli Moghadam, Maryam Bahreini, (2020). The need to establish a general preventive, diagnostic and therapeutic guideline for opium-lead intoxica, Iranian Journal of Emergency medicine, 7(1), 8. magiran.com/p2125793
علی تفضلی مقدم، مریم بحرینی، نیاز به اقدام جامع جهت پیشگیری، تشخیص و درمان مسمومیت با سرب ناشی از اپیوم؛ نامه به سردبیر. مجله طب اورژانس ایران، 1399؛ 7(1): 8. magiran.com/p2125793
Ali Tafazoli Moghadam, Maryam Bahreini, The need to establish a general preventive, diagnostic and therapeutic guideline for opium-lead intoxica, Iranian Journal of Emergency medicine, 2020; 7(1): 8. magiran.com/p2125793
علی تفضلی مقدم، مریم بحرینی، "نیاز به اقدام جامع جهت پیشگیری، تشخیص و درمان مسمومیت با سرب ناشی از اپیوم؛ نامه به سردبیر"، مجله طب اورژانس ایران 7، شماره 1 (1399): 8. magiran.com/p2125793
Ali Tafazoli Moghadam, Maryam Bahreini, "The need to establish a general preventive, diagnostic and therapeutic guideline for opium-lead intoxica", Iranian Journal of Emergency medicine 7, no.1 (2020): 8. magiran.com/p2125793
علی تفضلی مقدم، مریم بحرینی، (1399). 'نیاز به اقدام جامع جهت پیشگیری، تشخیص و درمان مسمومیت با سرب ناشی از اپیوم؛ نامه به سردبیر'، مجله طب اورژانس ایران، 7(1)، صص.8. magiran.com/p2125793
Ali Tafazoli Moghadam, Maryam Bahreini, (2020). 'The need to establish a general preventive, diagnostic and therapeutic guideline for opium-lead intoxica', Iranian Journal of Emergency medicine, 7(1), pp.8. magiran.com/p2125793
علی تفضلی مقدم؛ مریم بحرینی. "نیاز به اقدام جامع جهت پیشگیری، تشخیص و درمان مسمومیت با سرب ناشی از اپیوم؛ نامه به سردبیر". مجله طب اورژانس ایران، 7 ،1 ، 1399، 8. magiran.com/p2125793
Ali Tafazoli Moghadam; Maryam Bahreini. "The need to establish a general preventive, diagnostic and therapeutic guideline for opium-lead intoxica", Iranian Journal of Emergency medicine, 7, 1, 2020, 8. magiran.com/p2125793
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال