ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی علوی مقدم، مجید شجاعی، سعید قناعت پیشه، (1399). شواهد نقد شده در زمینه مدیریت اولیه بیماران دچار مولتیپل تروما با خونریزی شدید در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مروری نظام مند، مجله طب اورژانس ایران، 7(1)، 21. magiran.com/p2125850
Mostafa Alavi Moghaddam, Majid Shojaie, Saied Ghanatpisheh, (2020). Critical Appraised Evidences for Initial Management of Patients with Multiple Trauma and Major Bleeding in Emergency Department; a Systematic Review Study, Iranian Journal of Emergency medicine, 7(1), 21. magiran.com/p2125850
مصطفی علوی مقدم، مجید شجاعی، سعید قناعت پیشه، شواهد نقد شده در زمینه مدیریت اولیه بیماران دچار مولتیپل تروما با خونریزی شدید در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مروری نظام مند. مجله طب اورژانس ایران، 1399؛ 7(1): 21. magiran.com/p2125850
Mostafa Alavi Moghaddam, Majid Shojaie, Saied Ghanatpisheh, Critical Appraised Evidences for Initial Management of Patients with Multiple Trauma and Major Bleeding in Emergency Department; a Systematic Review Study, Iranian Journal of Emergency medicine, 2020; 7(1): 21. magiran.com/p2125850
مصطفی علوی مقدم، مجید شجاعی، سعید قناعت پیشه، "شواهد نقد شده در زمینه مدیریت اولیه بیماران دچار مولتیپل تروما با خونریزی شدید در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مروری نظام مند"، مجله طب اورژانس ایران 7، شماره 1 (1399): 21. magiran.com/p2125850
Mostafa Alavi Moghaddam, Majid Shojaie, Saied Ghanatpisheh, "Critical Appraised Evidences for Initial Management of Patients with Multiple Trauma and Major Bleeding in Emergency Department; a Systematic Review Study", Iranian Journal of Emergency medicine 7, no.1 (2020): 21. magiran.com/p2125850
مصطفی علوی مقدم، مجید شجاعی، سعید قناعت پیشه، (1399). 'شواهد نقد شده در زمینه مدیریت اولیه بیماران دچار مولتیپل تروما با خونریزی شدید در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مروری نظام مند'، مجله طب اورژانس ایران، 7(1)، صص.21. magiran.com/p2125850
Mostafa Alavi Moghaddam, Majid Shojaie, Saied Ghanatpisheh, (2020). 'Critical Appraised Evidences for Initial Management of Patients with Multiple Trauma and Major Bleeding in Emergency Department; a Systematic Review Study', Iranian Journal of Emergency medicine, 7(1), pp.21. magiran.com/p2125850
مصطفی علوی مقدم؛ مجید شجاعی؛ سعید قناعت پیشه. "شواهد نقد شده در زمینه مدیریت اولیه بیماران دچار مولتیپل تروما با خونریزی شدید در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مروری نظام مند". مجله طب اورژانس ایران، 7 ،1 ، 1399، 21. magiran.com/p2125850
Mostafa Alavi Moghaddam; Majid Shojaie; Saied Ghanatpisheh. "Critical Appraised Evidences for Initial Management of Patients with Multiple Trauma and Major Bleeding in Emergency Department; a Systematic Review Study", Iranian Journal of Emergency medicine, 7, 1, 2020, 21. magiran.com/p2125850
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال