ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم قربانی، امین دوستی ایرانی، مجتبی صداقت، سید هادی میرفضائلیان، محمد جلیلی، (1399). بررسی عوامل پیش بینی کننده موفقیت دستیاران طب اورژانس در کسب صلاحیت بالینی در پایان دوره دستیاری؛ یک کوهورت گذشته نگر، مجله طب اورژانس ایران، 7(1)، 24. magiran.com/p2125858
Ebrahim Ghorbani, Mojtaba Sedaghat, Amin Doosti-Irani, Hadi Mirfazaelian, Mohammad Jalili, (2020). Assessing the Predictive Factors of Success in Receiving Clinical Competenceat the End of the Residency Program Among Emergency Medicine Residents; a Retrospective Cohort, Iranian Journal of Emergency medicine, 7(1), 24. magiran.com/p2125858
ابراهیم قربانی، امین دوستی ایرانی، مجتبی صداقت، سید هادی میرفضائلیان، محمد جلیلی، بررسی عوامل پیش بینی کننده موفقیت دستیاران طب اورژانس در کسب صلاحیت بالینی در پایان دوره دستیاری؛ یک کوهورت گذشته نگر. مجله طب اورژانس ایران، 1399؛ 7(1): 24. magiran.com/p2125858
Ebrahim Ghorbani, Mojtaba Sedaghat, Amin Doosti-Irani, Hadi Mirfazaelian, Mohammad Jalili, Assessing the Predictive Factors of Success in Receiving Clinical Competenceat the End of the Residency Program Among Emergency Medicine Residents; a Retrospective Cohort, Iranian Journal of Emergency medicine, 2020; 7(1): 24. magiran.com/p2125858
ابراهیم قربانی، امین دوستی ایرانی، مجتبی صداقت، سید هادی میرفضائلیان، محمد جلیلی، "بررسی عوامل پیش بینی کننده موفقیت دستیاران طب اورژانس در کسب صلاحیت بالینی در پایان دوره دستیاری؛ یک کوهورت گذشته نگر"، مجله طب اورژانس ایران 7، شماره 1 (1399): 24. magiran.com/p2125858
Ebrahim Ghorbani, Mojtaba Sedaghat, Amin Doosti-Irani, Hadi Mirfazaelian, Mohammad Jalili, "Assessing the Predictive Factors of Success in Receiving Clinical Competenceat the End of the Residency Program Among Emergency Medicine Residents; a Retrospective Cohort", Iranian Journal of Emergency medicine 7, no.1 (2020): 24. magiran.com/p2125858
ابراهیم قربانی، امین دوستی ایرانی، مجتبی صداقت، سید هادی میرفضائلیان، محمد جلیلی، (1399). 'بررسی عوامل پیش بینی کننده موفقیت دستیاران طب اورژانس در کسب صلاحیت بالینی در پایان دوره دستیاری؛ یک کوهورت گذشته نگر'، مجله طب اورژانس ایران، 7(1)، صص.24. magiran.com/p2125858
Ebrahim Ghorbani, Mojtaba Sedaghat, Amin Doosti-Irani, Hadi Mirfazaelian, Mohammad Jalili, (2020). 'Assessing the Predictive Factors of Success in Receiving Clinical Competenceat the End of the Residency Program Among Emergency Medicine Residents; a Retrospective Cohort', Iranian Journal of Emergency medicine, 7(1), pp.24. magiran.com/p2125858
ابراهیم قربانی؛ امین دوستی ایرانی؛ مجتبی صداقت؛ سید هادی میرفضائلیان؛ محمد جلیلی. "بررسی عوامل پیش بینی کننده موفقیت دستیاران طب اورژانس در کسب صلاحیت بالینی در پایان دوره دستیاری؛ یک کوهورت گذشته نگر". مجله طب اورژانس ایران، 7 ،1 ، 1399، 24. magiran.com/p2125858
Ebrahim Ghorbani; Mojtaba Sedaghat; Amin Doosti-Irani; Hadi Mirfazaelian; Mohammad Jalili. "Assessing the Predictive Factors of Success in Receiving Clinical Competenceat the End of the Residency Program Among Emergency Medicine Residents; a Retrospective Cohort", Iranian Journal of Emergency medicine, 7, 1, 2020, 24. magiran.com/p2125858
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال