ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه شوکتی مقرب، جلال رحیمیان، (1399). بازنمایی هویت و غیریت در نخستین سخنرانی روسای جمهور پس از انتخابات: مطالعه موردی انتخابات ایران، آمریکا، فرانسه، نشریه زبان پژوهی، 12(34)، 81-107. magiran.com/p2125974
Somaye Shokati Moqarab , Jalal Rahimian, (2020). Representing Identity and Otherness in the First Inaugural Speech of the Elected Presidents: Case Study of the Elections of Iran, the USA, France, Language research, 12(34), 81-107. magiran.com/p2125974
سمیه شوکتی مقرب، جلال رحیمیان، بازنمایی هویت و غیریت در نخستین سخنرانی روسای جمهور پس از انتخابات: مطالعه موردی انتخابات ایران، آمریکا، فرانسه. نشریه زبان پژوهی، 1399؛ 12(34): 81-107. magiran.com/p2125974
Somaye Shokati Moqarab , Jalal Rahimian, Representing Identity and Otherness in the First Inaugural Speech of the Elected Presidents: Case Study of the Elections of Iran, the USA, France, Language research, 2020; 12(34): 81-107. magiran.com/p2125974
سمیه شوکتی مقرب، جلال رحیمیان، "بازنمایی هویت و غیریت در نخستین سخنرانی روسای جمهور پس از انتخابات: مطالعه موردی انتخابات ایران، آمریکا، فرانسه"، نشریه زبان پژوهی 12، شماره 34 (1399): 81-107. magiran.com/p2125974
Somaye Shokati Moqarab , Jalal Rahimian, "Representing Identity and Otherness in the First Inaugural Speech of the Elected Presidents: Case Study of the Elections of Iran, the USA, France", Language research 12, no.34 (2020): 81-107. magiran.com/p2125974
سمیه شوکتی مقرب، جلال رحیمیان، (1399). 'بازنمایی هویت و غیریت در نخستین سخنرانی روسای جمهور پس از انتخابات: مطالعه موردی انتخابات ایران، آمریکا، فرانسه'، نشریه زبان پژوهی، 12(34)، صص.81-107. magiran.com/p2125974
Somaye Shokati Moqarab , Jalal Rahimian, (2020). 'Representing Identity and Otherness in the First Inaugural Speech of the Elected Presidents: Case Study of the Elections of Iran, the USA, France', Language research, 12(34), pp.81-107. magiran.com/p2125974
سمیه شوکتی مقرب؛ جلال رحیمیان. "بازنمایی هویت و غیریت در نخستین سخنرانی روسای جمهور پس از انتخابات: مطالعه موردی انتخابات ایران، آمریکا، فرانسه". نشریه زبان پژوهی، 12 ،34 ، 1399، 81-107. magiran.com/p2125974
Somaye Shokati Moqarab ; Jalal Rahimian. "Representing Identity and Otherness in the First Inaugural Speech of the Elected Presidents: Case Study of the Elections of Iran, the USA, France", Language research, 12, 34, 2020, 81-107. magiran.com/p2125974
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال