ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عزت الله کلانتری خاندانی، محمدحسن فرخی، موسی غنچه پور، (1399). تحلیل گفتمان انتقادی توئیت های ترامپ بر اساس مدل ون دایک، نشریه زبان پژوهی، 12(34)، 131-156. magiran.com/p2125976
Ezatollah Kalantari Khandani , MohammadHasan Farrokhi, Mousa Ghonchepour, (2020). A Critical Discourse Analysis of Trump’s tweets based on Van Dijk Model, Language research, 12(34), 131-156. magiran.com/p2125976
عزت الله کلانتری خاندانی، محمدحسن فرخی، موسی غنچه پور، تحلیل گفتمان انتقادی توئیت های ترامپ بر اساس مدل ون دایک. نشریه زبان پژوهی، 1399؛ 12(34): 131-156. magiran.com/p2125976
Ezatollah Kalantari Khandani , MohammadHasan Farrokhi, Mousa Ghonchepour, A Critical Discourse Analysis of Trump’s tweets based on Van Dijk Model, Language research, 2020; 12(34): 131-156. magiran.com/p2125976
عزت الله کلانتری خاندانی، محمدحسن فرخی، موسی غنچه پور، "تحلیل گفتمان انتقادی توئیت های ترامپ بر اساس مدل ون دایک"، نشریه زبان پژوهی 12، شماره 34 (1399): 131-156. magiran.com/p2125976
Ezatollah Kalantari Khandani , MohammadHasan Farrokhi, Mousa Ghonchepour, "A Critical Discourse Analysis of Trump’s tweets based on Van Dijk Model", Language research 12, no.34 (2020): 131-156. magiran.com/p2125976
عزت الله کلانتری خاندانی، محمدحسن فرخی، موسی غنچه پور، (1399). 'تحلیل گفتمان انتقادی توئیت های ترامپ بر اساس مدل ون دایک'، نشریه زبان پژوهی، 12(34)، صص.131-156. magiran.com/p2125976
Ezatollah Kalantari Khandani , MohammadHasan Farrokhi, Mousa Ghonchepour, (2020). 'A Critical Discourse Analysis of Trump’s tweets based on Van Dijk Model', Language research, 12(34), pp.131-156. magiran.com/p2125976
عزت الله کلانتری خاندانی؛ محمدحسن فرخی؛ موسی غنچه پور. "تحلیل گفتمان انتقادی توئیت های ترامپ بر اساس مدل ون دایک". نشریه زبان پژوهی، 12 ،34 ، 1399، 131-156. magiran.com/p2125976
Ezatollah Kalantari Khandani ; MohammadHasan Farrokhi; Mousa Ghonchepour. "A Critical Discourse Analysis of Trump’s tweets based on Van Dijk Model", Language research, 12, 34, 2020, 131-156. magiran.com/p2125976
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال