ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نصرالله فاضلی بورستان، امیرحسین افکاری سیاح، ابراهیم تقی نژاد، مهدی صفی، (1398). پیش بینی برخی خواص شیمیایی و فیزیکوشیمیایی نمونه های برنج سفید با استفاده از آنالیز طیف سنجی فروسرخ نزدیک (NIRS)، فصلنامه فناوری های نوین غذایی، 7(1)، 85-95. magiran.com/p2125990
Nasrollah Fazeli Burestan, Amirhossein Afkari Sayyah , Ebrahim Taghinezhad, Mehdi Safi, (2019). Prediction of some chemical and physicochemical properties of white rice grain samples using near-infrared spectroscopy (NIRS) analysis, Innovative Food Technologies, 7(1), 85-95. magiran.com/p2125990
نصرالله فاضلی بورستان، امیرحسین افکاری سیاح، ابراهیم تقی نژاد، مهدی صفی، پیش بینی برخی خواص شیمیایی و فیزیکوشیمیایی نمونه های برنج سفید با استفاده از آنالیز طیف سنجی فروسرخ نزدیک (NIRS). فصلنامه فناوری های نوین غذایی، 1398؛ 7(1): 85-95. magiran.com/p2125990
Nasrollah Fazeli Burestan, Amirhossein Afkari Sayyah , Ebrahim Taghinezhad, Mehdi Safi, Prediction of some chemical and physicochemical properties of white rice grain samples using near-infrared spectroscopy (NIRS) analysis, Innovative Food Technologies, 2019; 7(1): 85-95. magiran.com/p2125990
نصرالله فاضلی بورستان، امیرحسین افکاری سیاح، ابراهیم تقی نژاد، مهدی صفی، "پیش بینی برخی خواص شیمیایی و فیزیکوشیمیایی نمونه های برنج سفید با استفاده از آنالیز طیف سنجی فروسرخ نزدیک (NIRS)"، فصلنامه فناوری های نوین غذایی 7، شماره 1 (1398): 85-95. magiran.com/p2125990
Nasrollah Fazeli Burestan, Amirhossein Afkari Sayyah , Ebrahim Taghinezhad, Mehdi Safi, "Prediction of some chemical and physicochemical properties of white rice grain samples using near-infrared spectroscopy (NIRS) analysis", Innovative Food Technologies 7, no.1 (2019): 85-95. magiran.com/p2125990
نصرالله فاضلی بورستان، امیرحسین افکاری سیاح، ابراهیم تقی نژاد، مهدی صفی، (1398). 'پیش بینی برخی خواص شیمیایی و فیزیکوشیمیایی نمونه های برنج سفید با استفاده از آنالیز طیف سنجی فروسرخ نزدیک (NIRS)'، فصلنامه فناوری های نوین غذایی، 7(1)، صص.85-95. magiran.com/p2125990
Nasrollah Fazeli Burestan, Amirhossein Afkari Sayyah , Ebrahim Taghinezhad, Mehdi Safi, (2019). 'Prediction of some chemical and physicochemical properties of white rice grain samples using near-infrared spectroscopy (NIRS) analysis', Innovative Food Technologies, 7(1), pp.85-95. magiran.com/p2125990
نصرالله فاضلی بورستان؛ امیرحسین افکاری سیاح؛ ابراهیم تقی نژاد؛ مهدی صفی. "پیش بینی برخی خواص شیمیایی و فیزیکوشیمیایی نمونه های برنج سفید با استفاده از آنالیز طیف سنجی فروسرخ نزدیک (NIRS)". فصلنامه فناوری های نوین غذایی، 7 ،1 ، 1398، 85-95. magiran.com/p2125990
Nasrollah Fazeli Burestan; Amirhossein Afkari Sayyah ; Ebrahim Taghinezhad; Mehdi Safi. "Prediction of some chemical and physicochemical properties of white rice grain samples using near-infrared spectroscopy (NIRS) analysis", Innovative Food Technologies, 7, 1, 2019, 85-95. magiran.com/p2125990
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال