ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا نصیرپور، محمد سالاری، محمدعلی آقاجانی، عبدالحسین طاهری، (1399). بررسی وضعیت بیماری سفیدک پودری انگور در سه شهرستان منطقه سیستان، ایران، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 55(4)، 305-322. magiran.com/p2126087
Z. Nasirpour , M. Salari, M. A. Aghajani, A. A. Taheri, (2020). Study on the infection status of powdery mildew of grapevine in three county of Sistan region, Iran, Iranian Journal of Plant Pathology, 55(4), 305-322. magiran.com/p2126087
زهرا نصیرپور، محمد سالاری، محمدعلی آقاجانی، عبدالحسین طاهری، بررسی وضعیت بیماری سفیدک پودری انگور در سه شهرستان منطقه سیستان، ایران. فصلنامه بیماریهای گیاهی، 1399؛ 55(4): 305-322. magiran.com/p2126087
Z. Nasirpour , M. Salari, M. A. Aghajani, A. A. Taheri, Study on the infection status of powdery mildew of grapevine in three county of Sistan region, Iran, Iranian Journal of Plant Pathology, 2020; 55(4): 305-322. magiran.com/p2126087
زهرا نصیرپور، محمد سالاری، محمدعلی آقاجانی، عبدالحسین طاهری، "بررسی وضعیت بیماری سفیدک پودری انگور در سه شهرستان منطقه سیستان، ایران"، فصلنامه بیماریهای گیاهی 55، شماره 4 (1399): 305-322. magiran.com/p2126087
Z. Nasirpour , M. Salari, M. A. Aghajani, A. A. Taheri, "Study on the infection status of powdery mildew of grapevine in three county of Sistan region, Iran", Iranian Journal of Plant Pathology 55, no.4 (2020): 305-322. magiran.com/p2126087
زهرا نصیرپور، محمد سالاری، محمدعلی آقاجانی، عبدالحسین طاهری، (1399). 'بررسی وضعیت بیماری سفیدک پودری انگور در سه شهرستان منطقه سیستان، ایران'، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 55(4)، صص.305-322. magiran.com/p2126087
Z. Nasirpour , M. Salari, M. A. Aghajani, A. A. Taheri, (2020). 'Study on the infection status of powdery mildew of grapevine in three county of Sistan region, Iran', Iranian Journal of Plant Pathology, 55(4), pp.305-322. magiran.com/p2126087
زهرا نصیرپور؛ محمد سالاری؛ محمدعلی آقاجانی؛ عبدالحسین طاهری. "بررسی وضعیت بیماری سفیدک پودری انگور در سه شهرستان منطقه سیستان، ایران". فصلنامه بیماریهای گیاهی، 55 ،4 ، 1399، 305-322. magiran.com/p2126087
Z. Nasirpour ; M. Salari; M. A. Aghajani; A. A. Taheri. "Study on the infection status of powdery mildew of grapevine in three county of Sistan region, Iran", Iranian Journal of Plant Pathology, 55, 4, 2020, 305-322. magiran.com/p2126087
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال