ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا شریفی نظام آباد، سعید نصرالله نژاد، اکبر دیزجی، محمدعلی آقاجانی، احمد ندیمی، (1399). برآورد شدت بیماری ناشی از ویروس وای سیب زمینی بر اساس وقوع بیماری در مزارع توتون استان گلستان، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 55(4)، 353-372. magiran.com/p2126090
P. Sharifi Nezamabad , S. Nasrollah Nejad, A. Dizadji, M. A. Aghajani, A. Nadimi, (2020). Estimation of disease severity of potato virus y based on disease incidence in Golestan province tobacco fields, Iranian Journal of Plant Pathology, 55(4), 353-372. magiran.com/p2126090
پریسا شریفی نظام آباد، سعید نصرالله نژاد، اکبر دیزجی، محمدعلی آقاجانی، احمد ندیمی، برآورد شدت بیماری ناشی از ویروس وای سیب زمینی بر اساس وقوع بیماری در مزارع توتون استان گلستان. فصلنامه بیماریهای گیاهی، 1399؛ 55(4): 353-372. magiran.com/p2126090
P. Sharifi Nezamabad , S. Nasrollah Nejad, A. Dizadji, M. A. Aghajani, A. Nadimi, Estimation of disease severity of potato virus y based on disease incidence in Golestan province tobacco fields, Iranian Journal of Plant Pathology, 2020; 55(4): 353-372. magiran.com/p2126090
پریسا شریفی نظام آباد، سعید نصرالله نژاد، اکبر دیزجی، محمدعلی آقاجانی، احمد ندیمی، "برآورد شدت بیماری ناشی از ویروس وای سیب زمینی بر اساس وقوع بیماری در مزارع توتون استان گلستان"، فصلنامه بیماریهای گیاهی 55، شماره 4 (1399): 353-372. magiran.com/p2126090
P. Sharifi Nezamabad , S. Nasrollah Nejad, A. Dizadji, M. A. Aghajani, A. Nadimi, "Estimation of disease severity of potato virus y based on disease incidence in Golestan province tobacco fields", Iranian Journal of Plant Pathology 55, no.4 (2020): 353-372. magiran.com/p2126090
پریسا شریفی نظام آباد، سعید نصرالله نژاد، اکبر دیزجی، محمدعلی آقاجانی، احمد ندیمی، (1399). 'برآورد شدت بیماری ناشی از ویروس وای سیب زمینی بر اساس وقوع بیماری در مزارع توتون استان گلستان'، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 55(4)، صص.353-372. magiran.com/p2126090
P. Sharifi Nezamabad , S. Nasrollah Nejad, A. Dizadji, M. A. Aghajani, A. Nadimi, (2020). 'Estimation of disease severity of potato virus y based on disease incidence in Golestan province tobacco fields', Iranian Journal of Plant Pathology, 55(4), pp.353-372. magiran.com/p2126090
پریسا شریفی نظام آباد؛ سعید نصرالله نژاد؛ اکبر دیزجی؛ محمدعلی آقاجانی؛ احمد ندیمی. "برآورد شدت بیماری ناشی از ویروس وای سیب زمینی بر اساس وقوع بیماری در مزارع توتون استان گلستان". فصلنامه بیماریهای گیاهی، 55 ،4 ، 1399، 353-372. magiran.com/p2126090
P. Sharifi Nezamabad ; S. Nasrollah Nejad; A. Dizadji; M. A. Aghajani; A. Nadimi. "Estimation of disease severity of potato virus y based on disease incidence in Golestan province tobacco fields", Iranian Journal of Plant Pathology, 55, 4, 2020, 353-372. magiran.com/p2126090
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال